HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 12a/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành

các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Báo cáo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2009 và một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm, các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành nội dung Báo cáo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2009 và một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009.

Sáu tháng đầu năm 2009, trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, các nền kinh tế lớn rơi vào khủng hoảng, sản xuất trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện đồng bộ các chủ trương và chính sách của Chính phủ, nhất là các nhóm giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ vậy, kinh tế - xã hội của tỉnh giữ được ổn định và phát triển, nổi bật ở một số mặt sau:

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế đạt mức 9,18%; trong đó, dịch vụ tăng 9,6%, công nghiệp - xây dựng 10,85%, nông nghiệp tăng 3,84%. Trong tăng trưởng GDP, khu vực công nghiệp xây dựng đóng góp 4,15%; khu vực dịch vụ đóng góp 4,44%; khu vực nông lâm thuỷ sản đóng góp 0,59%.

Thứ hai, gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng bước đầu đã phát huy tác dụng. Nhiều công trình, dự án quan trọng thuộc chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm được tập trung đầu tư để hoàn thành, thúc đẩy phát triển sản xuất và giải quyết mục tiêu an sinh xã hội. Các dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 3.501 tỷ đồng; có khả năng đạt kế hoạch huy động vốn của năm (6700 tỷ đồng). Thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đã miễn giảm và giãn thuế 80,511 tỷ đồng; dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất ước đạt 1.900 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất ngắn hạn ước đạt 1.700 tỷ.

Thứ ba, thu ngân sách tăng khá, ước đạt 1.289,6 tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán năm, tăng 45,4% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 1165,25 tỷ đồng, bằng 60,8 % dự toán, tăng 49,5%, chủ yếu tăng mạnh ở nguồn thu tiền cho thuê đất, tiền sử dụng đất và phần nộp ngân sách của các doanh nghiệp trung ương.

Thứ tư, các lĩnh vực kinh tế phát triển khá khả quan. Nông nghiệp được mùa, năng suất lúa đạt 55,2 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Các doanh nghiệp đã tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất và bắt đầu phát huy tác dụng; giá trị sản xuất ước đạt 2.393,2 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực dịch vụ vẫn đạt mức tăng trưởng khá như bưu chính viễn thông, ngân hàng, xuất khẩu.

Thứ năm, an sinh xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ hộ nghèo được rà soát lại, còn 8,85%. Giải quyết việc làm cho trên 7.000 lượt người, đạt gần 50% kế hoạch năm; công tác đào tạo nghề khá tốt (tuyển sinh 4.335 học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp nghề và 450 học viên học nghề ngắn hạn). Dư nợ cho vay chính sách xã hội đạt 880 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với đầu năm. Triển khai chính sách vay vốn không lãi theo Quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ cho 618 hộ nghèo với số vốn phân bổ 3,09 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình định cư dân thủy diện, đã giao đất cho 166/374 hộ dân làm nhà.

Thứ sáu, Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác quy hoạch được quan tâm. Mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng nhìn chung các dự án lớn vẫn triển khai đúng tiến độ đề ra, tiêu biểu như dự án Laguna Huế, Khu du lịch Bãi Chuối... Bước đầu trên địa bàn Khu đã có sự chuyển biến về thu ngân sách; dự kiến năm 2009 thu ngân sách đạt 250 tỷ đồng, trong đó thu tiền thuê đất và thuế xuất nhập khẩu đạt khoảng 200 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đối chiếu với các nhiệm vụ và chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra từ đầu năm, vẫn còn một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt kế hoạch như doanh thu du lịch giảm, giá trị xuất khẩu hàng hóa và xuất khẩu lao động khó đạt mục tiêu đề ra; kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: 

- Kinh tế phát triển chưa bền vững do ảnh hưởng bởi sự suy thoái kinh tế toàn cầu, cộng thêm thời tiết diễn biến khắc nghiệt, dịch bệnh cây trồng, gia súc, gia cầm, thiên tai và các dịch bệnh nguy hiểm khác đe dọa đời sống của nhân dân.

- Du lịch là thế mạnh của tỉnh, song đã có sự suy giảm cả về lượt khách và doanh thu. Môi trường kinh doanh du lịch vẫn còn nhiều bất cập, sản phẩm du lịch vẫn còn nghèo nàn; chất lượng chưa cao,... Nông nghiệp tuy được mùa nhưng giá lúa thấp, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Sản xuất công nghiệp tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng mức tăng trưởng chậm nhất so với mấy năm trở lại đây. Chất lượng sản phẩm chưa cao, cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực chưa chuyển dịch kịp với thị trường trong và ngoài nước. Công nghiệp chế biến thủy sản vẫn chưa được khôi phục.

- Triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

- Lĩnh vực văn hóa xã hội còn nhiều tồn tại; một số chỉ tiêu phát triển theo Nghị quyết đề ra khó đạt kế hoạch như: xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, mở rộng các loại hình trường ngoài công lập,...; Tình hình dịch bệnh tuy đã được phòng chống một cách chủ động song diễn biến vẫn còn phức tạp, dịch cúm A/H1N1 đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đang giảm chậm, tỷ lệ giới tính khi sinh đang ở mức cho phép nhưng có biểu hiện mất cân bằng giới tính ở một số địa phương. Mức tiêu dùng của các tầng lớp dân cư giảm sút, nhất là đối với hộ gia đình nghèo, hộ chính sách. Vấn đề tạo việc làm, dạy nghề, xóa đói giảm nghèo vẫn còn nhiều tồn tại.

2. Những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2009, ngoài việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo Nghị quyết Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra với tư tưởng tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như sau:

Thứ nhất, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020.

Hoàn chỉnh các đề án, quy hoạch phát triển đô thị; phát triển sản xuất - kinh doanh trong khu vực dịch vụ, công nghiệp, tạo chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. Xây dựng các đề án, dự án phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, nông thôn. Hoàn thành các đề án thành lập đô thị và thị xã theo quy hoạch. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ liên quan khác.

Thứ hai, triển khai thực hiện các gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng, góp phần cùng cả nước ngăn chặn suy giảm kinh tế, khôi phục đà tăng trưởng, ngăn ngừa nguy cơ tái lạm phát.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng theo kế hoạch, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 131, 443 và 497 về kích cầu của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng. Triển khai thực hiện đúng và kịp thời chính sách giảm, gia hạn, hoàn thuế. Giải quyết kịp thời vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản đã được bố trí vốn. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình kiên cố hoá trường học, xây dựng các cơ sở y tế. Mở rộng chương trình cho vay vốn tín dụng ưu đãi để học tập. Triển khai thực hiện các chương trình đào tạo nguồn nhân lực, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu

- Về dịch vụ: Ưu tiên triển khai các giải pháp kích cầu du lịch nội địa; tăng cường quảng bá du lịch địa phương, các chương trình khuyến mại du lịch. Kiểm tra việc thực hiện giảm giá khách sạn, giảm thuế giá trị gia tăng và giãn thuế thu nhập doanh nghiệp ở các doanh nghiệp du lịch. Tiếp tục tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và ngoài nước. Chủ động tiếp xúc, vận động tìm kiếm thị trường xuất khẩu, tìm giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa. Tiếp tục tạo điều kiện phát triển các ngành dịch vụ bưu chính viễn thông, ngân hàng, vận tải..

- Về công nghiệp: Ổn định sản xuất; hỗ trợ các doanh nghiệp giải ngân nhanh các khoản vốn vay ngắn hạn và trung hạn để đẩy mạnh đầu tư và phát triển sản xuất. Hỗ trợ thực hiện gói kích cầu tiêu thụ hàng nội địa. Đôn đốc tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp Phong Thu, hạ tầng ngoài hàng rào phục vụ các dự án lớn. Hỗ trợ các dự án lớn như xi măng, bia, thủy điện... thực hiện đúng tiến độ.

- Về nông nghiệp: Chỉ đạo sản xuất, thu hoạch bảo quản vụ lúa Hè Thu. Nghiên cứu thay đổi cơ cấu bộ giống lúa xác nhận có giá trị thương phẩm và phù hợp với nhu cầu thị trường. Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn quy trình kỹ thuật để cung cấp dịch vụ kịp thời cho đánh bắt thủy sản vụ Nam. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc gia cầm, thuỷ sản. Khôi phục đàn lợn giống, miễn thủy lợi phí cho nông dân. Tìm giải pháp cho khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Đẩy nhanh các dự án định cư dân thuỷ diện, gắn với tổ chức lại sản xuất trên vùng đầm phá, sắp xếp nò sáo kết hợp thực hiện chính sách “treo thuyền”. Hoàn chỉnh các đề án thuộc lĩnh vực tam nông: nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thứ tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Đôn đốc tiến độ các dự án quy hoạch xây dựng. Hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án đã đăng ký. Rà soát các dự án vướng mắc hoặc chậm triển khai để có biện pháp xử lý. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án trên địa bàn thành phố Huế, công trình thuỷ lợi trọng điểm, các công trình sử dụng vốn ưu đãi tín dụng, vốn trái phiếu Chính phủ, chương trình kiên cố hóa kênh mương... Triển khai các dự án phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân, lao động, người có thu nhập thấp và dân vạn đò. Ưu tiên triển khai dự án nhà ở cho người thu nhập thấp ở Thành phố Huế, khu công nghiệp, kí túc xá cho sinh viên.

Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, trọng tâm là các khu đất có giá trị kinh tế cao. Tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Rà soát điều chỉnh quy mô các dự án đầu tư, điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khối lượng thực hiện; đôn đốc chỉ đạo hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; ứng trước nguồn vốn xây dựng cơ bản 2010 cho các dự án trọng điểm.

Thứ năm, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội; các chính sách về bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, ưu tiên thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống đại dịch cúm H1N1 ở người; chủ động các phương án và cơ sở vật chất phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động mất việc làm; chương trình xuất khẩu lao động. Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ vốn vay để xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ các chương trình, dự án thuộc chính sách dân tộc; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh định cư, tái định cư.

Thứ sáu, thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, công tác đối ngoại.

Chỉ đạo thực hiện công tác tăng dày, tôn tạo mốc quốc gia; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Phong Điền. Đôn đốc thực hiện Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra tình hình chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Tăng cường và phát huy hiệu quả các hoạt động đối ngoại, quan hệ hợp tác trong và ngoài nước. Tuyên truyền, quảng bá nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Tiếp tục vận động tài trợ của các tổ chức phi chính phủ.

Thứ bảy, tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2006 - 2009, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010 và triển khai xây dựng kế hoạch 2011 - 2015.

Thứ tám, tiếp tục chỉ đạo thực hiện 8 chương trình kinh tế xã hội trọng điểm đã triển khai trong năm 2009 đạt  kết quả cao nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phổ biến, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Hội đồng Nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, tiến tới thực hiện nhiệm vụ năm 2010, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường