HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

__________

Nhiệm kỳ 1999 – 2004

Kỳ họp thứ 3

Số: 13/2001/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Lào Cai, ngày 17 tháng 01 năm 2001

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về xác định khóa HĐND, UBND tỉnh Lào Cai đến nhiệm kỳ 1999 - 2004

__________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21.6.1994;

Xét tờ trình số 06/TT .HĐND ngày 12/01/2001 của Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh nhiệm kỳ 1999- 2004;

Sau khi xem xét ý kiến của các đại biểu, kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 1999- 2004,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc xác định khóa HĐND, UBND tỉnh đến nhiệm kỳ 1999 - 2004 là khóa 12.

Điều 2. Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 1999- 2004 thông qua ngày 16/01/2001.

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

K/T. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hà Ngọc Đông