HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_____

Số: 13/2004/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 28 tháng 7 năm 2004

 NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 20/7/ đến ngày 22/7/2004)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) ngày 20 tháng 5 năm 1998; Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi) ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh Về việc quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên như Tờ trình số 534/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ hợp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2004./.

Nơi nhận:

- UBTVQH;

- Chính phủ;

- TT Tỉnh ủy;

- HĐND, UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- ĐBQH, ĐBHĐND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND huyện, thị xã, thành phố;

- VP HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu: VT- CVHĐ.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vừ A Phía