HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2005/NQ-HĐND4

Nha Trang, ngày 21 tháng 7 năm 2005

NGHỊ QUYẾT

VỀCHẾ ĐỘ HỌC BỔNG VÀ KHEN THƯỞNG HỌC SINH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2860/TTr-UBND ngày 13/7/ 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu của địaphương, Báo cáo thẩm tra số 24/BC-BKTNS ngày 15/7/2005 của Ban Kinh tế và Ngânsách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chế độ học bổng và khen thưởng học sinh (chi tiết theo phụlục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định tổchức thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnhvà các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc giám sát Nghị quyết nàytrên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Mai Trực

PHỤ LỤC

CHẾĐỘ HỌC BỔNG VÀ KHEN THƯỞNG HỌC SINH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnhKhánh Hòa)

I. Chế độ học bổngcho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại hai huyện Khánh Sơn, KhánhVĩnh, các xã miền núi và các thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

1. Hỗ trợ cho họcsinh mẫu giáo 5 tuổi:

Học sinh mẫu giáo 5 tuổi ra lớpthuộc đối tượng nêu trên được hỗ trợ 15.000 đồng/học sinh/tháng, mỗi năm học hỗtrợ 6 tháng.

2. Chế độ học bổngcho học sinh tiểu học:

Mức học bổng được hưởng 45.000 đồng/họcsinh/tháng, thời gian hưởng 9 tháng/năm.

3. Chế độ học bổng cho học sinhTrung học:

a) Học sinhTrung học cơ sở (cấp II) hưởng mức học bổng 120.000 đồng/học sinh/tháng, đượchưởng 9 tháng trong năm học;

b) Học sinh Trunghọc phổ thông (cấp III) hưởng mức học bổng 150.000 đồng/học sinh/tháng, được hưởng9 tháng trong năm học;

c) Đối với các học sinh dân tộcthiểu số có hộ khẩu thường trú tại khu vực II, III nếu học tại trường Bổ túcvăn hóa, trường Bán công (không phân biệt địa bàn) vẫn được hưởng mức học bổngnêu trên.

4. Chế độ cho họcsinh dân tộc nội trú:

a) Học bổng họcsinh trường dân tộc nội trú tỉnh 232.000 đồng/học sinh/tháng (bằng 80% lương tốithiểu), thời gian hưởng 12 tháng/năm.

b) Học bổng họcsinh trường dân tộc nội trú huyện và các trung tâm giáo dục thường xuyên cấphuyện, thị xã có lớp nội trú cho học sinh hưởng mức 200.000 đồng/họcsinh/tháng.

c) Hỗ trợ trangphục cấp ban đầu ở mỗi cấp học:

Một bộ quần áo và một đôi giày thểthao với mức 80.000 đồng/học sinh;

5. Chế độ cho sinh viên:

Hỗ trợ cho sinh viên học sinh cácTrường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp là con em đồng bào dân tộc ítngười ở hai huyện miền núi, các xã miền núi và các thôn miền núi trên địa bànKhánh Hòa. Mức hưởng mức hỗ trợ 600.000 đồng/sinh viên/tháng đối với sinh viênĐại học và mức 500.000 đồng/sinh viên/tháng đối với sinh viên Cao đẳng, Trung họcchuyên nghiệp (trừ thời gian nghỉ hè). Trường hợp sau khi tốt nghiệp không vềcông tác tại địa phương phải hoàn trả toàn bộ số tiền trên cho tỉnh.

II. Chế độ họcbổng học sinh phổ thông:

1. Chế độ học bổnghọc sinh ưu tú:

Học sinh ưu tú đang học trong cáctrường phổ thông của tỉnh được hưởng mức học bổng như sau:

- Mức học bổng 50.000 đồng/họcsinh/tháng; Thời gian hưởng 9 tháng/năm;

- Số học sinh ưu tú được cấp học bổngkhông vượt quá 0,5% tổng số học sinh các cấp trong toàn tỉnh;

- Những học sinh phổ thông đã đượchưởng học bổng ở các trường chuyên, trường phổ thông nội trú không thuộc đối tượnghưởng học bổng học sinh ưu tú.

2. Chế độ học bổnghọc sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.

- Mức học bổng 55.000 đồng/họcsinh/tháng; Thời gian hưởng 9 tháng/năm;

- Đối với học sinh ở nội trú (trừhọc sinh ở TP Nha Trang) mức hỗ trợ 20.000 đồng/học sinh/tháng.

III. Chế độ khen thưởng họcsinh:

1. Đối với họcsinh trường Lê Quý Đôn (các lớp chuyên)

- Học sinh đạt loại giỏi 1 học kỳ,thưởng 60.000 đ;

- Học sinh đạt loại giỏi cả năm,thưởng 120.000 đ;

2. Đối với các kỳ thi học sinh giỏi:

2.1.Cấp huyện, thị, thành phố:

a) Khen thưởng cho đơn vị:

- Giải nhất: 400.000 đồng

- Giải nhì: 300.000 đồng

- Giải ba: 200.000 đồng

- Khuyến khích: 100.000 đồng.

b). Khen thưởng cá nhân

- Giải nhất: 200.000 đồng

- Giải nhì: 150.000 đồng

- Giải ba: 100.000 đồng

- Khuyến khích: 50.000 đồng.

2.2.Cấp tỉnh:

a) Khen thưởng cho đơn vị:

- Giải nhất: 1.000.000 đồng

- Giải nhì: 800.000 đồng

- Giải ba: 600.000 đồng

- Khuyến khích: 400.000 đồng.

b) Khen thưởng cá nhân:

Lớp 12

- Giải nhất: 500.000 đồng

- Giải nhì: 400.000 đồng

- Giải ba: 300.000 đồng

- Khuyến khích: 200.000 đồng.

Lớp 5 và lớp 9

- Giải nhất: 400.000 đồng

- Giải nhì: 300.000 đồng

- Giải ba: 200.000 đồng

- Khuyến khích: 100.000 đồng.

2.3. Giải Quốc gia:

- Giải nhất: 1.000.000 đồng

- Giải nhì: 800.000 đồng

- Giải ba: 600.000 đồng

- Khuyến khích: 400.000 đồng.

2.4. Giải Quốc tế:

- Giải nhất: 5.000.000 đồng

- Giải nhì: 3.000.000 đồng

- Giải ba: 1.000.000 đồng

- Khuyến khích: 500.000 đồng.

3. Đối với giáo viên có học sinh đạtgiải thì được thưởng theo mức học sinh đạt giải.