HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2007

NGHI QUYẾT

PHÊ CHUẨN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HỌC SINH NỘI TRÚ DÂN NUÔI; CẤP DƯỠNG, GIÁO VIÊNQUẢN LÝ CÁC LỚP NỘI TRÚ DÂN NUÔI; GIÁO VIÊN MẦM NON DÂN LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn c Lut T chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Lut Ngân sách năm 2002 và các văn bnhưngdn thi hành Lut Ngân sáchnhàc;

Căn c Lut Giáo dc năm 2005;

Căn c Nghđnh s75/2006/NĐ- CPngày 02/8/2006 caChính phủ quy đnhchi tiết và ng dn thi hànhmộtsố điu của Lut Giáo dc;

Căn c Quyếtđnh số 82/2006/QĐ - TTg ngày 14/4/2006 của Th tưng Chính phvvic điu chnh mc học bngđốivi học sinh, sinh viên ngưi dân tộc thiu số học ti các Trưng ph thôngdântc nội trú và Trưngdự bị đại hc;

Căn cQuyếtđnhsố 164/2006/QĐ - TTg ngày 11/7/2006 ca Thủtưng Chínhphủ phêduytdanhsáchxã đặc bit khó khăn, xã biên gii, an toànkhu vào din đầu tư Chươngtrìnhpháttrin kinh tế - hi các đặc bit khó khănvùng đngbào dân tc và miền i giai đon 2006 - 2010;

Căn c Quyết đnh số 301/2006/QĐ - UBDT ngày 27/11/2006 và Quyếtđnh số 05/2007/QĐ-- UBDT ngày06/9/2007 ca y banDân tộc côngnhn3 khu vc vùng đng bào dântc thiusố và min i theo trình đ phát trin;

Sau khixem xét T trìnhs81/TTr - UBND ngày26tháng 9 năm 2007cay ban nhân dântỉnh Lào Cai v vic ban hànhquy đnh chế đđối vi học sinhnội trú dân nuôi,giáo viên qun lý các lp nội trú dânnuôi; giáo viên mầm nondân lp trên đa bàntỉnh Lào Cai; Báo cáothmtra số 39/BC - VHXH ngày 17/10/2007 của Ban Văn hoá- hội ND tỉnh và ý kiến của đại biu ND tỉnh dự k họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điu 1. Phê chun chếđđốivi học sinhnội trú dân nuôi; cp dưng,giáo viên qunlý các lp nội trú dânnuôi; giáo viên mầmnon nông thôntrên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Đối tưngápdụng:

1.1. Hc sinh tiu hc, trung học cơ sở có h khuthuộccác xã, các thôn bnng đc bitkhókhăn và các khu vc II.

1.2. Học sinh ngưi dântộc thiu số học trunghọcph thôngở nội trú ti trưng Ph thông dân tộc nội trú huyn theo ch tiêu giao hàngnămca y bannhândântỉnh.

1.3. Giáo viên trc tiếp qun lý học sinh nội trú dânnuôi.

1.4. Giáo viên mầmnondân lp ngoài biên chế thuộccác khu vc II, các thônbn vùng3 thuộc các khu vc II và các khu vc III.

1.5. Cpdưngcáclphọc sinh dân tộc thiu số họctrung hc phổ thông ở nội trú titrưng Ph thông dân tc nội trú huyn.

Các đối tưngđangng chế đ theo Quyếtđnh 112/2007/QĐ - TTg ngày 20/7/2007 caTh tưngChính ph v chính sáchh trợ các dịch v, ci thin và nângcao đi sốngnhândân,trợ giúp pháp lý đ nâng cao nhnthcpháp lut thuộc Cơng trình 135 giai đonII thì khôngng chế đ theoNgh quyết này.

2. Mc h tr:

2.1. Học sinh ngưi dântộc thiu số học trunghọcph thôngở nội trú ti trưng Ph thông dântộc nội trú huyn theo chỉtiêu giao hàngnămca y ban nhândân tỉnh đưchỗ trợ học bổng hàng tháng bng 50%mc học bng của học sinh dân tộc nội trú theo quy đnh hin hành (nh 9 tháng/năm hc);

2.2. Học sinh có h khu thuccác xã, các thôn bnngđặc bit khó khăn và các khu vc II, phi nội trú ti trưngđưc h trợ 20.000 đ/1 hc sinh/1 thángthchc;

2.3. Cp dưng cho các lp hc sinh dântộc thiu số hc trung hc ph thôngở nội trú ti trưngPh thôngdân tc nội trú huyn đưchtrợ tin công bng 450.000 đ/1 ngưi/1 tháng nh mc 1 cp dưng/1 lp);

2.4. Giáo viên trctiếpqun lý hc sinh nội trú dân nuôi đưc h trợ 90.000đ/1ngưi/1 tháng;

Trưng có từ 10 đến dưi 30 học sinh nội trú đưcbố trí 01 giáo viên qunlý; Trưngcó từ 30 học sinh nội trú tr lên thì c tăng thêm25học sinh đưc bố trí thêm 01 giáo viên (tốiđakhông quá 05 giáo viên qunlý/trưng);

2.5. Hỗ trợ giáo viên mầm non dân lp ngoài biên chế:

2.5.1. Giáo viên các khu vc II đưchtrợ 300.000đ/1ngưi/ tháng(nh 10 tháng/1 năm hc);

2.5.2. Giáo viên các thôn bnvùng 3 thuc các khu vc II và các khu vc III đưc h trợ 450.000 đ/1 ngưi/1 tháng(nh 10 tháng/1 nămhc).

3. Ngun kinh phí và thi đim thực hin

Kinh phí thc hin các chế đ trên đưc bố trí t kinh phí sự nghip giáo dc hàngnăm.

3.1. Kinh phí chi h trợ cho học sinhcác lp nội trúdân nuôi đưcsử dụng t D áncủngcvà pháthuy kết quảphcp giáo dc tiu học và x mù chữ, thc hin ph cp trunghọccơ sở thuc cơng trình mc tiêu Quốc gia v giáo dc;

3.2. Kinh phí h trợ học bng,cp dưngcho hc sinh ngưi dântộc thiu số học trunghọc ph thông ở nội trú ti trưng Ph thông dântcni trú huyn; trợ cp giáo viên qun lý các lpcóhọc sinh nội trú dânnuôi; trợ cp giáo viên mm nondân lp đưc bố trítừ dự toán chi tng xuyên ca sự nghip giáo dục.

3.3. Thi đim thc hin: Các chế đ trên đưc thc hin từ 01/9/2007.

Điu 2. Hi đng nhân dântnh giao:

- y ban nhân dân tnh chu trách nhim trin khai thchin Ngh quyết;

- Tngtrc HĐND, các Ban HĐND và các đại biuHĐNDchịu trách nhim giám sátvicthực hin Ngh quyết.

Nghị quyếtđưc Hội đng nhân dân tỉnh KhoáXIII - Khọp th10thông quangày19/10/2007./.

CH TCH
Sùng Chúng