HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH CHẾ ĐỘ CÔNGTÁC PHÍ TRONG NƯỚC, CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀRỊA - VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy định chế độ công tác phí, chếđộ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sựnghiệp công lập trong nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4498/UBND-VP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin banhành chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan nhà nướcvà đơn vị sự nghiệp công lập; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hộiđồng nhân dân tỉnh số 32/BC-KTNS ngày 26 tháng 7 năm 2007 và ý kiến của Đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc ban hành chế độ côngtác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước vàđơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (nội dung cụ thể được nêu tại phụlục đính kèm).

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơquan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyếtnày và quy định chung tại Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 củaBộ Tài chính.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp lần thứ 8, thông qua ngày 02 tháng 8năm 2007, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnhthông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng Xinh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số13/2007/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2007 về ban hành chế độ công tác phí trongnước, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sựnghiệp công lập)

I. Chế độ công tác phí:

1. Đối tượng được hưởng chế độcông tác phí bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quyđịnh của pháp luật trong các cơ quan, đơn vị được cử đi công tác (dưới đây gọitắt là người đi công tác).

2. Bổ sung thêm quy định vềviệc thanh toán tiền vé máy bay cho người đi công tác đối với kinh phí bổ sungngoài dự toán năm:

Đối với kinh phí bổ sung ngoàidự toán năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ tình hình thực tế và khảnăng ngân sách cấp mình để xem xét, quyết định cho người đi công tác được thanhtoán tiền vé máy bay trong từng trường hợp cụ thể.

3. Bổ sung thêm quy định vềviệc thanh toán tiền tàu xe đối với người đi công tác không đủ tiêu chuẩn đimáy bay nhưng đi công tác bằng phương tiện máy bay: Người đi công tác không đủtiêu chuẩn thanh toán vé máy bay, nếu đi bằng phương tiện máy bay thì chỉ đượcthanh toán theo giá cước vận tải hành khách công cộng thông thường (khi có vémáy bay); do thực tế có phát sinh trường hợp người đi công tác tự bỏ thêm tiềncá nhân để đi bằng phương tiện máy bay.

4. Phụ cấp lưu trú:

- Đi công tác trong tỉnh:50.000 đồng/ngày/người

+ Riêng đi công tác ở Côn Đảovà ngược lại: 70.000 đồng/ngày/người

- Đi công tác ngoài tỉnh:

+ Đi công tác ngoài tỉnh vềtrong ngày: 50.000 đồng/ngày/người.

+ Đi công tác ngoài tỉnh có ởlại qua đêm: 70.000 đồng/ngày/người.

5. Thanh toán tiền thuê phòngnghỉ tại nơi đến công tác:

- Người được cơ quan, đơn vị cửđi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo phương thức thanh toánkhoán theo các mức như sau:

+ Đi công tác ở quận thuộcthành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: mức tối đa không quá 150.000đồng/ngày/người;

+ Đi công tác ở quận thuộcthành phố trực thuộc trung ương: mức tối đa không quá 140.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác tại huyện thuộccác thành phố trực thuộc trung ương, tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh: mức tốiđa không quá 120.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác tại các vùng cònlại: mức tối đa không quá 100.000 đồng/ngày/người.

- Trong trường hợp mức khoánnêu trên không đủ để thuê chỗ nghỉ được cơ quan, đơn vị thanh toán theo giáthuê phòng thực tế (có hóa đơn hợp pháp) như sau:

+ Đối với các cán bộ lãnh đạocó hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 1,05 trở lên, được thanh toán mức giá thuê phòngngủ tối đa không vượt quá 350.000 đồng/ngày/phòng;

+ Đối với các chức danh cán bộ,công chức còn lại thanh toán theo giá thuê phòng thực tế của khách sạn thôngthường, nhưng mức thanh toán tối đa không vượt quá 300.000 đồng/ngày/phòng 2người, trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻngười khác giới thì được thanh toán theo mức thuê phòng tối đa không quá300.000 đồng/ngày/phòng.

6. Thanh toán khoán tiền côngtác phí:

- Đối với cán bộ xã: áp dụngcho trường hợp cán bộ được cử đi công tác lưu động thường xuyên trên 10ngày/tháng. Mức thanh toán là 70.000 đồng/người/tháng.

- Đối với cán bộ thuộc các cơquan, đơn vị còn lại: áp dụng cho trường hợp người đi công tác thường xuyênphải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: văn thư đi gửi công văn, cánbộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng...). Mức thanh toán là 200.000 đồng/người/tháng.

II. Chế độ chi hội nghị:

1. Bổ sung đối tượng không đượchỗ trợ tiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ, tiền đi lại đối với đại biểu có hưởnglương, phụ cấp đến từ các loại hình hợp tác xã. Vì các đối tượng này khi đicông tác đã được đơn vị thanh toán tiền công tác phí.

2. Một số mức chi cụ thể:

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đạibiểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quyđịnh sau:

+ Cuộc họp cấp tỉnh tổ chức:mức chi 70.000 đồng/ngày/người;

+ Cuộc họp cấp huyện, thị xã,thành phố tổ chức: mức chi 50.000 đồng/ngày/người;

+ Cuộc họp cấp xã, phường, thịtrấn tổ chức: mức chi 20.000 đồng/ngày/người

- Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho đạibiểu là khách mời không hưởng lương:

+ Tối đa không quá 120.000đồng/ngày/người đối với hội nghị tổ chức tại thành phố Vũng Tàu, khi thanh toánphải có chứng từ, hóa đơn hợp pháp.

+ Tối đa không quá 100.000đồng/ngày/người đối với hội nghị tổ chức tại các huyện, thị xã còn lại, khithanh toán phải có chứng từ, hóa đơn hợp pháp.

- Chi thuê giảng viên, báo cáoviên chỉ áp dụng đối với các cuộc họp tập huấn nghiệp vụ (nếu có), theo mức chiquy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức nhà nước;

- Chi nước uống: tối đa khôngquá mức 7.000 đồng/ngày/đại biểu;

- Chi hỗ trợ tiền tàu, xe chođại biểu là khách mời không hưởng lương theo quy định về thanh toán chế độ côngtác phí./.