HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 13 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINHTẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007 TẠI KỲ HỌP THỨ 9 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNHTHẠNH KHÓA IX (TỪ NGÀY 12 ĐẾN NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2007)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình củaThường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân quận; các báo cáo và tờ trình củaỦy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan, Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổquốc quận,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thường trựcHội đồng nhân dân quận trong 6 tháng đầu năm 2007 và Chương trình công tác 6tháng cuối năm của Thường trực Hội đồng nhân dân quận.

2. Tán thànhbáo cáo của Ủy ban nhân dân quận và của các cơ quan hữu quan quận về đánh giátình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách trên địa bàn quận trong 6 thángđầu năm, các biện pháp thực hiện chỉ tiêu và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2007.

3. Thông qua Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 02tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtcấp quận và 20 phường thuộc quận đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đãđược điều chỉnh theo Thông báo thẩm định số 1001/TB-TNMT-KHTH ngày 31 tháng 01năm 2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệmtrình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện theo quyđịnh; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện theo đề nghị của Thường trực, hai BanHội đồng nhân dân quận và tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đềnhư sau:

I. ĐÁNH GIÁTÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN KHÓA IX TRONG 6THÁNG ĐẦU NĂM 2007:

Qua thảo luận của các đại biểu và các báo cáogiải trình, trả lời chất vấn của Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhân dân quậnthống nhất với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận trong 6tháng đầu năm 2007.

Trong 6 tháng đầu năm 2007, Ủy ban nhân dân quậnđã tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng trên địabàn quận đạt được nhiều kết quả khả quan. Hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đềutăng so với cùng kỳ năm trước; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xãhội; quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện ngày càng có hiệu quả, xây dựng đượcmối quan hệ xã hội lành mạnh trong cộng đồng dân cư; lãnh đạo tổ chức thànhcông cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số mặt tồntại, hạn chế như công tác chỉnh trang và nâng cấp chợ, quy hoạch chi tiết1/2000, quy hoạch các cụm trung tâm thương mại - dịch vụ vẫn chưa hoàn chỉnh;công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của công dân có tập trungnhưng số đơn dân nguyện tồn đọng khá nhiều; phạm pháp hình sự có giảm về số vụso với cùng kỳ năm 2006, nhưng có vụ tính chất phức tạp hơn. Công tác cải cáchhành chính có đạt được một số kết quả nhất định, nhưng nhìn chung chưa đi vàochiều sâu từng nội dung cụ thể, nhất là thủ tục hành chính, sự liên thông giữaquận và phường chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO THẮNGLỢI KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007

1. Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động củaHội đồng nhân dân quận:

Thường trực Hội đồng nhân dân quận và các BanHội đồng nhân dân quận có kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra giám sáthoạt động của Ủy ban nhân dân, các ngành chức năng về thực hiện Nghị quyết củaHội đồng nhân dân quận.

2. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành quản lýcủa UBND quận:

a) Tiếp tục tạo mọi điều kiện đẩy nhanh việcthực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2007, đồng thời chỉ đạoxây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008, kế hoạch chăm lo Tết 2008.

b) Tăng cường các biện pháp, giải pháp khả thiđể khởi công xây dựng được các dự án trọng điểm của quận trong đó quyết tâmkhởi công thực hiện dự án thoát nước 125 Đinh Tiên Hoàng và xây dựng tường ràosân TDTT quận tại phường 25. Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000, quy hoạchhẻm giới, quy hoạch các cụm trung tâm văn hóa - thương mại - dịch vụ, hoànthành phương án bố trí chợ tạm, di dời tiểu thương để xây dựng Trung tâm thươngmại Chợ Bà Chiểu, phối hợp với thành phố hoàn chỉnh phương án chuyển đổi côngnăng Chợ Văn Thánh, có kế hoạch tổ chức mô hình chợ phiên. Hoàn thành việc giảiquyết tái định cư cho các hộ tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn quận.

c) Xây dựng kế hoạch với từng nội dung cụ thể đểtiếp tục triển khai có hiệu quả về công tác cải cách hành chính. Đẩy nhanh việccải tiến các quy trình thủ tục hành chính để phục vụ người dân tốt hơn. Sơ kếtthí điểm cơ chế liên thông giữa quận và 5 phường để có cơ sở triển khai trongtoàn quận.

d) Tiếp tụcgiữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tracông tác phòng, chống cháy nổ tại các cơ quan đơn vị và khu dân cư. Xây dựng vàtriển khai kế hoạch bảo vệ các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức thực hiện tốtkế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Chuẩn bị các điều kiện tốtnhất để khai giảng năm học mới 2007 - 2008. Lãnh đạo tốt công tác tuyển chọn,gọi thanh niên nhập ngũ năm 2007. Tổ chức thực hành diễn tập Phương án PT-07đạt kết quả tốt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân quậnxây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2007 mà nghị quyết Hội đồng nhân dân quận đãđề ra.

Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân quận,các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp hoạt động, có kếhoạch giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này đối với Ủy ban nhân dânquận và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đề nghị Ủyban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyềngiáo dục, vận động quần chúng làm tốt vai trò giám sát và phối hợp, hỗ trợ vớicác cơ quan Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận BìnhThạnh khóa IX thông qua tại kỳ họp thường lệ thứ 9 ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Nhân