HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BAN HÀNH PHÍ THAM QUAN KHU CHỨNG TÍCH SƠN MỸ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 củaBộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồngnhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1941/TT-UBND ngày 29/6/2007 về việc ban hành phí tham quan Khu chứng tích SơnMỹ; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiếnđại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành phí tham quan Khu chứng tích SơnMỹ như sau:

1. Đối tượng thu phí: Cá nhân là người Việt Nam và ngườinước ngoài đến tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ.

2. Đối tượng miễn thu phí:

- Trẻ em dưới 16 tuổi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thươngbinh, người tàn tật, người bị nhiễm chất độc màu da cam, người cao tuổi (70 tuổitrở lên), đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Quảng Ngãi.

- Các trường hợp đặc biệt theo văn bản của Uỷ ban nhântỉnh qui định.

3. Đơn vị thu phí: Ban Quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹthuộc Sở Văn hoá Thông tin tỉnh.

4. Mức thu phí:

- Mức thu thống nhất đối với người Việt Nam và ngườinước ngoài 10.000đồng/lần/người.

- Riêng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viêncác trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp nếu đi tham quan tập thểtheo đoàn mức thu là 5.000đồng/lần/người.

5. Quản lý và sử dụng phí:

5.1. Số tiền phí thu được để lại toàn bộ (100%) cho đơnvị thu phí. Khi nguồn thu lớn hơn chi, Sở Văn hoá Thông tin phải xây dựng lạitỷ lệ phần trăm (%) số tiền thu phí được để lại, tỷ lệ trích nộp ngân sách đểtrình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định của Nhà nước.

5.2. Sở Văn hoá Thông tin có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quảnlý Khu chứng tích Sơn Mỹ phải thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phítham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính vàcác quy định hiện hành của Nhà nước về phí, lệ phí.

6. Thời gian thực hiện thu phí: Từ ngày 01/8/2007.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triểnkhai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cácBan Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên theodõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họpthứ 12 thông qua ngày 13/7/2007.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngàythông qua./.

CHỦ TỊCHPhạm Minh Toản