HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CẤP HUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003

Căn cứ Luật Banhành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máylàm công tác Tôn giáo thuộc UBND các cấp;

Căn cứ Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máylàm công tác Dân tộc thuộc UBND các cấp;

Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/09/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 25/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 4 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác tôngiáo ở địa phương;

Căn cứ Thông tưliên tịch số 246/2004/TTLT-UBDT-BNV ngày 6 tháng 5 năm 2004 của Liên bộ Uỷ banDân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương;

Sau khi xem Tờtrình số 17/TTr-UBND ngày 25/6/2007 của UBND tỉnh về kiện toàn tổ chức, bộ máylàm công tác Dân tộc và Tôn giáo cấp huyện; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-BPC ngày29/7/2007 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểuHĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập phòng Dân tộc và Tôn giáo trực thuộc UBND cấphuyện.

Điều 2. UBND tỉnh căncứ quy định hiện hành của Nhà nước quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và tổchức của Phòng Dân tộc và Tôn giáo cấp huyện.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực HĐND,các Ban HĐND, Tổ Đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh; HĐND và Đại biểu HĐND các cấpgiám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đượcHĐND tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11/7/2007./.

CHỦ TỊCH
Dương Đình Hân