HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2009/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 31 tháng 03 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐƯỢC LUÂNCHUYỂN, CÁN BỘ ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN, CÁN BỘ TĂNG CƯỜNG(BIỆT PHÁI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1443/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩmtra số 08/BC-BKTNS ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định một sốchế độ, chính sách đối với cán bộ được luân chuyển, cán bộ được điều động để thựchiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnhKhánh Hòa.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các banHội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm đượcphân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

QUY ĐỊNH

MỘTSỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐƯỢC LUÂN CHUYỂN, CÁN BỘ ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG ĐỂTHỰC HIỆN CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN, CÁN BỘ TĂNG CƯỜNG (BIỆT PHÁI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHKHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2009 củaHội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

PHẦN I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

I. Cán bộ luân chuyển,cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường(biệt phái) tại Quy định này được hiểunhư sau:

1. Cán bộ luân chuyển

Cán bộ luân chuyển là người thuộcdiện quy hoạch được cấp có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm giữ một chức vụlãnh đạo mới trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng.

2. Cán bộ được điều động để thựchiện công tác luân chuyển

Cán bộ được điều động để thực hiệncông tác luân chuyển là người được cấp có thẩm quyền ra quyết định điều độngsang vị trí công tác khác để có điều kiện luân chuyển cán bộ khác về giữ chứcvụ lãnh đạo của cán bộ đã được điều động đi.

3. Cán bộ tăng cường (biệt phái): là cán bộ lãnh đạo hoặc cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ được cấp có thẩmquyền bổ nhiệm hoặc điều động tăng cường (biệt phái) đến nơi công tác khác đểthực hiện nhiệm vụ có thời hạn.

II. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnhủy quản lý

a) Cán bộ luân chuyển

- Cán bộ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnhđược luân chuyển xuống các huyện, thị xã, thành phố và ngược lại.

- Cán bộ từ đơn vị cấp huyện này đượcluân chuyển sang đơn vị cấp huyện khác.

b) Cán bộ được điều động để thực hiệncông tác luân chuyển

Cán bộ được điều động từ các cơ quan,đơn vị cấp tỉnh về các huyện, thị xã và ngược lại để thực hiện công tác luânchuyển.

2. Cán bộ diện Ban thường vụ huyệnủy, thị ủy, thành ủy (gọi chung là Ban Thường vụ cấp huyện) và tương đương quảnlý

a) Cán bộ luân chuyển

- Cán bộ các cơ quan, đơn vị cấphuyện được luân chuyển xuống các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) vàngược lại.

- Cán bộ từ đơn vị cấp xã này đượcluân chuyển sang đơn vị cấp xã khác.

b) Cán bộ được điều động để thực hiệncông tác luân chuyển:

Cán bộ được điều động từ các cơ quan,đơn vị cấp huyện về cấp xã và ngược lại để thực hiện công tác luân chuyển.

3. Cán bộ lãnh đạo hoặc cán bộ chuyênmôn nghiệp vụ được điều động, bổ nhiệm để thực hiện nhiệm vụ tăng cường (biệtphái) đến công tác có thời hạn từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, từ cấp huyện xuốngcấp xã.

PHẦN II

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCHĐỐI VỚI CÁN BỘ LUÂN CHUYỂN, CÁN BỘ ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LUÂNCHUYỂN, CÁN BỘ TĂNG CƯỜNG (BIỆT PHÁI)

I. Các chế độ, chínhsách đối với cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tácluân chuyển thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

1. Nhà công vụ

Cán bộ trong thời gian thực hiện luânchuyển hoặc trong thời gian được điều động để thực hiện công tác luân chuyển từtỉnh về huyện, thị xã hoặc ngược lại; hoặc từ đơn vị cấp huyện này (huyện, thịxã, thành phố) sang đơn vị cấp huyện khác, nếu không có nhà riêng sẽ được bốtrí ở tại nhà công vụ và được hỗ trợ tiền thuê nhà công vụ.

2. Chính sách tiền lương và phụcấp chức vụ

Ngoài các quy định chung của Chínhphủ, cán bộ khi được luân chuyển hoặc được điều động để thực hiện công tác luânchuyển từ chức danh này sang chức danh khác, nếu phụ cấp chức vụ của chức danhmới cao hơn phụ cấp chức vụ của chức danh hiện hưởng thì được hưởng phụ cấpchức vụ theo chức danh mới; nếu phụ cấp chức vụ của chức danh mới thấp hơn thìđược bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong suốt thời gian luân chuyển (đốivới cán bộ luân chuyển), hoặc cho đến hết thời hạn giữ chức vụ đã được bổnhiệm, bầu cử (đối với cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển).

3. Chính sách hỗ trợ

Cán bộ luân chuyển, cán bộ được điềuđộng để thực hiện công tác luân chuyển (trừ cán bộ của các cơ quan cấp tỉnhluân chuyển về thành phố Nha Trang) được hưởng chính sách hỗ trợ trong suốtthời gian thực hiện luân chuyển, hoặc cho đến hết thời hạn giữ chức vụ đã đượcbổ nhiệm, bầu cử (đối với cán bộ được điều động để thực hiện công tác luânchuyển) như sau:

a) Hỗ trợ ban đầu (01 lần): 2.000.000đồng/người (hai triệu đồng).

b) Hỗ trợ tiền thuê nhà công vụ (nếucó): theo thực tế.

c) Hỗ trợ hàng tháng (ngoài lương vàphụ cấp hiện hưởng): 300.000 đồng/người/tháng (ba trăm ngàn đồng).

d) Hỗ trợ đi lại: được lựa chọn vàthông báo công khai tại nơi hưởng chế độ một trong hai loại chế độ sau:

- Hàng tuần có xe đưa đón về thăm giađình và ngược lại.

- Chế độ hỗ trợ tiền xăng xe đi lại:Được tính từ nơi công tác cũ đến nơi công tác mới, như sau:

+ Cự ly từ 10 đến dưới 20km: hỗ trợ200.000 đồng/tháng (hai trăm ngàn đồng)

+ Cự ly từ 20 đến dưới 40km: hỗ trợ400.000 đồng/tháng (bốn trăm ngàn đồng)

+ Cự ly từ 40 đến dưới 70km: hỗ trợ600.000 đồng/tháng (sáu trăm ngàn đồng)

+ Cự ly từ 70 đến dưới 100km: hỗ trợ800.000 đồng/tháng (tám trăm ngàn đồng)

+ Cự ly từ 100 km trở lên: hỗ trợ1.000.000 đồng/tháng (một triệu đồng)

II. Các chế độ, chínhsách đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp huyện quản lý và tương đươngđược luân chuyển hoặc được điều động để thực hiện công tác luân chuyển

1. Chính sách tiền lương và phụ cấpchức vụ: Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp huyện quản lý và tương đương đượcluân chuyển hoặc được điều động để thực hiện công tác luân chuyển được hưởngtiền lương và phụ cấp chức vụ như quy địnhtại khoản 2, mục I, phần II trên đây.

Khi cán bộ được luân chuyển đến địaphương có phụ cấp khu vực thì đơn vị trực tiếp trả lương chịu trách nhiệm chitrả phụ cấp khu vực cho cán bộ.

2. Chính sách hỗ trợ:

Cán bộ luân chuyển, cán bộ được điềuđộng để thực hiện công tác luân chuyển được hưởng chính sách hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ hàng tháng (ngoài lương vàphụ cấp hiện hưởng): 300.000 đồng/người/tháng (ba trăm ngàn đồng).

b) Hỗ trợ đi lại (hỗ trợ xăng xe):Được tính từ nơi cư trú đến nơi công tác mới, như sau:

- Cự ly từ 5km đến dưới 10km: hỗ trợ200.000 đồng/người/tháng (hai trăm ngàn đồng).

- Cự ly từ 10km đến dưới 20km: hỗ trợ300.000 đồng/người/tháng (ba trăm ngàn đồng).

- Cự ly từ 20km trở lên: hỗ trợ400.000 đồng/người/tháng (bốn trăm ngàn đồng).

III. Đối tượng thuộc khoản 3, mục II, phần I khi được tăngcường (biệt phái) từ cấp tỉnh về cấp huyện được hưởng chế độ hỗ trợ quy định tại điểm a, điểm c, và chế độ hỗ trợ tiềnxăng xe đi lại quy định tại điểm d, khoản 3, mục I, phần II trên đây; nếu đượctăng cường (biệt phái) từ cấp huyện về cấp xã được hưởng chế độ hỗ trợ quy định tại điểm b, khoản 2, mục II, phần II trênđây trong suốt thời gian tăng cường (biệt phái).

IV. Cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều động để thựchiện công tác luân chuyển được hưởng chế độ hỗ trợ tại Quy định này trong suốt thờigian thực hiện luân chuyển, hoặc cho đến hết thời hạn giữ chức vụ đã được bổnhiệm, bầu cử (đối với cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển).

Riêng cán bộ luân chuyển, cán bộ đượcđiều động để thực hiện công tác luân chuyển từ cấp huyện lên cấp tỉnh đượchưởng chế độ hỗ trợ này không quá 03 năm, trừ chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà côngvụ được hưởng trong suốt thời gian thực hiện luân chuyển, hoặc cho đến hết thờihạn giữ chức vụ đã được bổ nhiệm, bầu cử nếu chưa có nhà ở riêng.

V. Trường hợp cán bộ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư luânchuyển về tỉnh công tác (nếu có) cũng được hưởng các chế độ hỗ trợ tại khoản 1,khoản 2, điểm a, điểm c khoản 3, mục I, phần II trên đây.

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Trong quá trình thực hiện, yêu cầucơ quan có thẩm quyền luân chuyển cán bộ, điều động để thực hiện công tác luânchuyển cán bộ, tăng cường (biệt phái) cán bộ ghi cụ thể vào quyết định việc ápdụng chế độ, chính sách này.

2. Cơ quan, đơn vị chi trả lương hàngtháng cho cán bộ luân chuyển hoặc điều động để thực hiện công tác luân chuyển,tăng cường (biệt phái) phải thực hiện chi trả các chế độ trên đây cùng kỳ lươnghàng tháng.

3. Nguồn kinh phí chi trả: Các chếđộ, chính sách trên đây áp dụng cho cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều độngđể thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) do cơ quan,đơn vị trả lương cán bộ chi trả và được bổ sung ngoài định mức chi thường xuyênđược giao hàng năm của cơ quan, đơn vị đó.

4. Đối tượng quy định tại mục II, phần I quyđịnh này khi đến nhận công tác ở các huyện, xã trọng điểm, vùng đồng bàodân tộc thiểu số được lựa chọn một trong hai chế độ quy định tại quy định nàyhoặc chế độ quy địnhtại Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ,chính sách đối với cán bộ, công chức tăng cường có thời hạn về các huyện, xãtrọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu cócác trường hợp nằm ngoài đối tượng áp dụng quyđịnh nói trên, giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định từngtrường hợp cụ thể nhưng không vượt các mức chế độ, chính sách quy định trên./.