HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2011/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (THEO ĐỊNH HƯỚNGTHỪA THIÊN HUẾ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướngQuy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìnđến năm 2050;

Quán triệt Kết luận số 48-KL/TWngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về xây dựng, phát triển tỉnhThừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyhoạch phát triển kinh tế - xã hộitỉnh Thừa Thiên Huế đến 2020;

Sau khi xét Tờ trình số 5357/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đềnghị thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế(theo định hướng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương); Báocáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh ThừaThiên Huế (theo định hướng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trungương); đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thànhthành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và mộttrong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học-côngnghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượngcao. Phấn đấu đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấpquốc gia, khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoahọc-công nghệ, y tế đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam châu Á;có quốc phòng an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc;đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng, phát triển đô thị ThừaThiên Huế trong mối quan hệ hữu cơ với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tếtrọng điểm miền Trung và các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, thôngqua hành lang kinh tế Đông - Tây, trục Quốc lộ 1A, đường bộ cao tốc để thu hútvốn đầu tư và công nghệ mới nhằm phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ,du lịch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- Trước mắt, hình thành đô thịtrung tâm (bao gồm thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thị trấn ThuậnAn) trở thành nội thị của đô thị Thừa Thiên Huế trong tương lai.

- Làm cơ sở pháp lý triển khai côngtác đầu tư quy hoạch xây dựng đô thị đồng bộ; lập đề án nâng cấp, nâng loại đôthị đưa toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Mô hình xây dựng đôthị Thừa Thiên Huế

Xây dựng đô thị Thừa Thiên Huếtheo mô hình Tập hợp đô thị di sản, văn hóa và cảnh quan. Mô hìnhnày được cấu thành bởi đô thị hạt nhân Huế (đô thị di sản, văn hóa), các đô thịvăn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và được phát triển bềnvững trong mối quan hệ gắn kết đô thị - nông thôn - thiên nhiên.

3. Phát triển không gian đô thị

a) Đô thị trung tâm được phát triểnmở rộng từ thành phố Huế hiện hữu và phần mở rộng thuộc phạm vi 3 đơn vị hànhchính là thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An; có chức năngchính là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học công nghệ, y tế, đàotạo lớn của quốc gia và khu vực; là cực động lực phát triển vùng kinh tế trọngđiểm miền Trung.

Phát triển đô thị: Xây dựng theo môhình chuỗi dải, chạy dọc các hành lang hạ tầng kỹ thuật quốc gia và tạo nên cácdải hành lang xanh, thoát lũ, phân cách các dải không gian đô thị, mạng lướigiao thông sẽ không phát triển theo dạng hướng tâm để tạo điều kiện thuận lợicho việc bảo tồn di sản cố đô Huế, bảo vệ đất nông nghiệp, thoát lũ và linh hoạtvới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

b) Đô thị Chân Mây - Lăng Cô: Là đôthị cảng, đầu mối giao thông đường biển quan trọng, cung cấp các dịch vụ cảngnước sâu và điều phối hàng hóa trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; là mộttrong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện đại, trung tâm du lịch,nghỉ dưỡng mang tầm quốc gia, quốc tế; là đô thị kết hợp phát triển khu côngnghệ cao và các ngành công nghiệp sạch, kỹ thuật cao.

Phát triển đô thị: Xây dựng giao thôngkết nối nhanh với đô thị trung tâm và thành phố Đà Nẵng. Xây dựng cảng nước sâuChân Mây gắn với khu phi thuế quan, các khu công nghiệp sạch và khu công nghệcao. Phát triển khu đô thị mới Chây Mây, khu du lịch quốc tế Lăng Cô, gắn vớibảo tồn vùng cảnh quan sông Bù Lu, đầm Lập An, vịnh Cảnh Dương, biển Lăng Cô,núi Chân Mây và Hải Vân,...

c) Đô thị Phong Điền: Là đô thị trungtâm cửa ngõ phía Bắc của đô thị Thừa Thiên Huế; trung tâm huyện lỵ huyện PhongĐiền; là khu vực sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chế biến, thươngmại dịch vụ.

Phát triển đô thị: Phát triển đô thịsinh thái phía Tây Quốc lộ 1A, gắn với vùng bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.

d) Đô thị A Lưới: Là đô thị trung tâmphía Tây Nam của đô thị Thừa Thiên Huế; trung tâm huyện lỵ huyện A Lưới; là khuvực sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ,đầu mối giao thông kết nối đường Hồ Chí Minh vùng núi phía Tây với vùng đồngbằng ven biển.

Phát triển đô thị: Phát triển đô thịsinh thái gắn với đường Hồ Chí Minh, cửa khẩu A Đớt và Hồng Vân.

đ) Các thị trấn Sịa, Phú Đa, Phú Lộc,Khe Tre là trung tâm huyện lỵ tương ứng của các huyện Quảng Điền, Phú Vang, PhúLộc, Nam Đông. Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và tiểu thủcông nghiệp chế biến, thủy điện, khai khoáng,...

Phát triển đô thị: Nâng cấp và pháttriển theo mô hình đô thị sinh thái, tăng cường các trung tâm công cộng và tiệních phục vụ khu dân cư nông thôn.

e) Hình thành các thị trấn mới nhưĐiền Hải, Thanh Hà, Vinh Thanh, La Sơn, Phong Mỹ, An Lỗ, Vinh Hiền, Hồng Vân, AĐớt là trung tâm tiểu vùng.

Định hướng phát triển đô thị: Nângcấp và phát triển các trung tâm xã hoặc những khu vực thuận lợi để phát triểnkinh tế trở thành các thị trấn theo mô hình đô thị sinh thái, tăng cường cáctrung tâm công cộng và tiện ích phục vụ khu dân cư nông thôn.

4. Phát triển điểm dân cư nôngthôn

Phát triển điểm dân cư nông thôn ThừaThiên Huế theo mô hình nông thôn mới (theo bộ 19 tiêu chí về nông thôn mới);tạo nên các hành lang xanh kết nối hệ thống đô thị với khung cảnh thiên nhiên;phát triển mạng lưới giao thông liên thôn, liên xã; bảo tồn môi trường văn hóa,cảnh quan đặc trưng làng quê; khôi phục và phát triển các nghề truyền thống gắnvới khai thác du lịch và giải trí; hình thành các khu nông lâm nghiệp công nghệcao như vùng trồng cây đặc sản thanh trà, cao su, cà phê, rừng nguyên liệu,nuôi trồng thủy sản,... Xây dựng mô hình thí điểm các cụm dân cư đổi mới gắn vớicác trung tâm dịch vụ sản suất tại các cụm, điểm trung tâm xã. Đối với nhà ởnông thôn, khuyến khích bảo tồn không gian kiến trúc cảnh quan truyền thống.

5. Phát triển hệ thống hạ tầng kỹthuật

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quyhoạch đồng bộ và hiện đại, đảm bảo cho sự phát triển đô thị lâu dài và tiện ích,trong đó hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị trung tâm đảm bảo các tiêu chuẩnđô thị loại I. Hệ thống công trình hạ tầng đảm bảo thích ứng với các thay đổicủa điều kiện tự nhiên do tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

6. Các giải pháp thực hiện

a) Xây dựng chính sách và các giảipháp vốn trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước, các nguồn vốn trong vàngoài nước vào mục đích phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Đẩy mạnh huy động và khuyến khíchcác nhà đầu tư trong, ngoài nước đầu tư phát triển quỹ đất đô thị, đầu tư xâydựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở để bán, xây dựng các công trìnhhạ tầng kỹ thuật, xã hội,...

Tranh thủ sự giúp đỡ của Chính phủvà các Bộ, ngành trung ương để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xãhội. Ưu tiên sử dụng vốn ODA để xây dựng công trình kỹ thuật lớn, có vai trò quantrọng trong phát triển đô thị.

b) Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệuquả bộ máy quản lý đô thị; đổi mới cơ chế và chính sách tài chính đô thị, pháttriển đô thị; chú ý tăng cường vai trò, trách nhiệm tham gia của các bên liênquan trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị.

c) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cácquy hoạch và đề án nâng cấp đô thị quan trọng phục vụ trực tiếp cho mục tiêu đưaThừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu cácý kiến góp ý của Hội đồng nhân dân tỉnh; hoàn chỉnh hồ sơ, phê duyệt và tổ chứcthực hiện quy hoạch.

Quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dântỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung mộtsố nội dung của quy hoạch khi cần thiết, nhưng phải đảm bảo theo đúng quan điểmvà mục tiêu, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung này tạikỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh và các ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thườngtrực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm tốt công tác phổ biến, kiểm tra,giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luậtquy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Thiện