HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2011/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH,CÁN BỘ HƯU TRÍ, CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP TỪNGÂN SÁCH NHÂN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5, QUỐC KHÁNH 02/9 VÀ NGÀY TẾT NGUYÊNĐÁN HÀNG NĂM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứLuật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứNghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khixem xét Tờ trình số 6274/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dântỉnh, Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban kinh tếvà ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định vềchế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viênchức hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách nhân ngày lễ Quốc tế Lao động01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày Tết Nguyên đán hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghịquyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2012 và thay thế Nghị quyết số 09/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ chođối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức hưởng lương,phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách, Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008 củaHội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2005/NQ-HĐND ngày21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giao Ủyban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Hàngnăm, tùy vào khả năng tăng thu ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất vớiThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để điều chỉnh mức hỗ trợ và báo cáo Hội đồngnhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

4. GiaoThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên cáclĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH, CÁN BỘ HƯUTRÍ, CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP TỪ NGÂN SÁCHNHÂN NGÀY LỄ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5, QUỐC KHÁNH 02/9 VÀ NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN HÀNGNĂM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2011 củaHội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà)

I. Đốivới các đối tượng do địa phương quản lý:

1. Chế độnhân dịp Lễ Quốc tế Lao động 01/5 và Quốc khánh 2/9:

a) Chi 120.000 đồng/người:

- Bà mẹ ViệtNam anh hùng;

- Anh hùnglực lượng vũ trang;

- Anh hùnglao động;

- Người hoạtđộng cách mạng trước năm 1945;

- Cán bộtiền khởi nghĩa;

- Thânnhân đang trực tiếp thờ cúng liệt sĩ;

- Thươngbinh, người hưởng chính sách như thương binh (kể cả thương binh loại B) có tỷ lệthương tật từ 21% trở lên, Bệnh binh bị mất sức lao động từ 41% trở lên;

- Người cócông giúp đỡ cách mạng;

- Thânnhân thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Người hoạtđộng kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàngtháng.

- Các đốitượng đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả.

b) Chi100.000 đồng/người:

- Cán bộ,công chức, viên chức thuộc các cơ quan do địa phương quản lý (bao gồm cán bộ,công chức cấp xã).

- Cán bộkhông chuyên trách cấp xã, Đội thanh niên tình nguyện xây dựng phát triển miềnnúi, Trí thức trẻ tăng cường về xã, phường, thị trấn, Những người hoạt độngkhông chuyên trách ở thôn.

2. Chế độchi nhân dịp Tết nguyên đán:

a) Chi1.000.000 đồng/người:

- Cán bộ,công chức, viên chức thuộc các cơ quan do địa phương quản lý (bao gồm cán bộ,công chức cấp xã).

- Côngnhân trực tiếp thu dọn rác làm việc ở Công ty TNHH một thành viên môi trường đôthị Nha Trang, Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa, Công ty cổ phần đô thị Cam Ranhvà Công ty cổ phần công trình đô thị Vạn Ninh.

b) Chi 850.000 đồng/người:

- Các đồngchí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịchỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Các đồngchí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

- Đại diệngia đình là cha (mẹ), chồng (vợ) hoặc con trực tiếp thờ cúng các đồng chí Ủyviên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên đã từ trần.

- Bà mẹ ViệtNam anh hùng;

- Anh hùnglực lượng vũ trang;

- Anh hùnglao động;

- Người hoạtđộng cách mạng trước năm 1945;

- Cán bộtiền khởi nghĩa;

c) Chi500.000 đồng/người:

- Cán bộkhông chuyên trách cấp xã;

- Nhữngngười hoạt động không chuyên trách ở thôn;

- Dânquân, tự vệ phường trực chiến;

- Đội thanhniên tình nguyện xây dựng phát triển miền núi;

- Trí thứctrẻ tăng cường về xã, phường, thị trấn.

d) Chi400.000 đồng/người:

- Thânnhân đang trực tiếp thờ cúng liệt sĩ;

- Thươngbinh, người hưởng chính sách như thương binh (kể cả thương binh loại B) có tỷ lệthương tật từ 21% trở lên, Bệnh binh bị mất sức lao động từ 41% trở lên;

- Người cócông giúp đỡ cách mạng;

- Thânnhân thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Người hoạtđộng kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Con đẻngười hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không còn khả năng tự lựcđược trong sinh hoạt;

- Gia đìnhcơ sở cách mạng tiêu biểu, già yếu, đời sống khó khăn không thuộc diện hưởng trợcấp hàng tháng;

- Các đốitượng đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả.

đ) Chi250.000 đồng/người:

- Hội viênHội người mù;

- Hộnghèo;

- Người cótuổi thọ từ 100 tuổi trở lên;

- Người tâm thần đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

- Cán bộthú y cấp xã;

- Khuyênnông viên, khuyến ngư viên;

- Cán bộ ytế thôn bản, Cán bộ xã già yếu nghỉ việc, Công an viên; Trưởng ban Công tác Mặttrận thôn.

e) Hỗ trợtiền ăn thêm trong bốn (04) ngày Tết cho các đối tượng xã hội đang nuôi dưỡng tậptrung tại các cơ sở theo mức 50.000 đồng/người/ngày, gồm các cơ sở:

- Trungtâm điều dưỡng và chăm sóc người có công;

- Trungtâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa;

- Trungtâm giáo dục lao động xã hội Khánh Hòa;

- Trungtâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Ninh Hòa;

- Làng trẻem SOS Nha Trang;

- Nhà xã hộiNinh Hòa;

- Nhà tìnhthương Khánh Vĩnh;

- Nhà tìnhthương Khánh Sơn.

II. Đốivới đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị Trung ương quảnlý có đóng góp trực tiếp cho địa phương:

1. Chi hỗtrợ cho ngày Quốc tế Lao động 01/5 và Quốc khánh 2/9: Mức 100.000 đồng/người/ngàylễ;

2. Chi hỗtrợ ngày Tết nguyên đán: Căn cứ vào sự đóng góp của các cơ quan Trung ương vàkhả năng ngân sách để quyết định hỗ trợ theo hai mức:

a) Mức 1:500.000 đồng/người

b) Mức 2:250.000 đồng/người

3. Danhsách đơn vị được chi hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

III.Nguồn kinh phí thực hiện:

1. Ngânsách các huyện, thị xã, thành phố sử dụng trong dự toán đã giao để thực hiệnchi trả cho các đối tượng sau:

a) Các đốitượng chính sách do ngành Lao động Thương binh và xã hội quản lý: Bà mẹ ViệtNam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Người hoạt độngcách mạng trước năm 1945, Cán bộ tiền khởi nghĩa, Thân nhân đang trực tiếp thờcúng liệt sĩ, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (kể cả thươngbinh loại B) có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên, Bệnh binh bị mất sức lao độngtừ 41% trở lên, Người có công giúp đỡ cách mạng, Thân nhân thờ cúng bà mẹ ViệtNam anh hùng, Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởngtrợ cấp ưu đãi hàng tháng, Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độchóa học không còn khả năng tự lực được trong sinh hoạt, Gia đình cơ sở cách mạngtiêu biểu, già yếu, đời sống khó khăn không thuộc diện hưởng trợ cấp hàngtháng;

b) Các đốitượng bảo trợ xã hội: Hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡngtại các cơ sở: Nhà xã hội Ninh Hòa; Nhà tình thương Khánh Vĩnh, Nhà tình thươngKhánh Sơn, Người có tuổi thọ từ 100 tuổi trở lên, Người tâm thần đang hưởng trợcấp xã hội hàng tháng;

c) Cán bộ,công chức, viên chức thuộc các cơ quan do huyện, thị xã, thành phố quản lý (baogồm cán bộ, công chức cấp xã);

d) Cán bộkhông chuyên trách cấp xã, Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, Dânquân, tự vệ phường trực chiến;

đ) Trí thứctrẻ tăng cường về xã, phường, thị trấn;

e) Cán bộxã già yếu nghỉ việc, Công an viên, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.

2. Ngânsách cấp tỉnh trực tiếp chi trả cho các đối tượng:

a) Các đốitượng do Tỉnh ủy quản lý:

- Các đồngchí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịchỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Các đồngchí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

- Đại diệngia đình là cha (mẹ), chồng (vợ) hoặc con trực tiếp thờ cúng các đồng chí Ủyviên thường vụ, Tỉnh ủy viên đã từ trần.

b) Các đốitượng đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả.

c) Các đốitượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở: Trung tâm điều dưỡngvà chăm sóc người có công; Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm giáodục lao động xã hội Khánh Hòa, Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Ninh Hòa,Làng trẻ em SOS Nha Trang;

d) Cán bộ,công chức, viên chức thuộc các cơ quan do tỉnh quản lý.

đ) Cán bộ,nhân viên đang công tác tại các đơn vị Trung ương quản lý có đóng góp trực tiếpcho địa phương.

e) Độithanh niên tình nguyện xây dựng phát triển miền núi.

g) Cán bộthú y cấp xã, Khuyến nông viên, khuyến ngư viên, Cán bộ y tế thôn bản.

h) Côngnhân trực tiếp thu dọn rác làm việc ở Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Nha Trang;Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa; Công ty cổ phần đô thị Cam Ranh và Công ty cổphần công trình đô thị Vạn Ninh./.