HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2012/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨCTRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀONGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính và Thanh traChính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phíđược trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vàongân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5358/TTr-UBNDngày 21 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức trích từ cáckhoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhànước; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảoluận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trích từ các khoảnthu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nướctrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Đối với Thanh tra tỉnh:

- Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộpvào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiềnđã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷđồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiềnđã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

2. Đối với thanh tra các sở, thanh tra cáchuyện, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế:

- Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộpvào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 1 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiềnđã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷđồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiềnđã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng/năm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thihành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cácBan Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp vớiBan Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành đôn đốc, kiểmtra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã đượcpháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhThừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện