HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/NQ-HĐND

Hư­ng Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003, Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Sau khi xem xét Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 13/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sáchnhà nước năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến của cácvị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước ở địa phươngnăm 2012, bao gồm:

Thu NSNN trên địa bàn:

5.883.027.951.667đ

1. Tổng thu ngân sách địa phương:

6.839.592.158.176đ

- Ngân sách cấp tỉnh:

3.608.049.515.937đ

- Ngân sách cấp huyện:

2.249.784.311.634đ

- Ngân sách xã:

981.758.330.605đ

2. Tổng chi ngân sách địa phương:

6.512.502.268.405đ

- Ngân sách cấp tỉnh:

3.548.497.981.565đ

- Ngân sách cấp huyện:

2.120.322.627.149đ

- Ngân sách xã:

843.681.659.691đ

3. Kết dư ngân sách địa phương:

327.089.889.771đ

- Ngân sách cấp tỉnh:

59.551.534.372đ

- Ngân sách cấp huyện:

129.461.684.485đ

- Ngân sách xã:

138.076.670.914đ

Xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh: 59.551.534.372đồng.

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh, bao gồm các nguồn chưa thực hiện trích lập hai quỹ và tăng thu xổ số chưa chi với tổngsố tiền là: 17.461.050.950 đồng, cụ thể như sau:

+ Trích lập nguồn thực hiện cảicách tiền lương: 10.399.000.000đ

+ Trích lập quỹ phát triển đất:2.711.000.000đ

+ Nguồn tăng thu xổ số kiến thiết:4.411.050.950đ

Sau khi trừ số tiền 17.461.050.950đồng nêu trên, số kết dư ngân sách thực tế là 42.090.483.422 đồng, đượcxử lý như sau: Trích 50% kết dư ngân sách bổ sung quỹ dự trữ tài chính số tiền21.045.241.711 đồng. Chuyển thu ngân sách năm 2013 số tiền 38.506.292.661đồng.

*UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính xửlý số tiền hình thành kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012 chưa thực hiện trongniên độ ngân sách năm 2013-2014 theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Uỷ ban nhân dân tỉnh công khaiquyết toán ngân sách địa phương theo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh, các BanHĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh Hưng Yên khoá XV- kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 04/12/2013. Có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông