HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 11 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT MỨC CHI,LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤCHÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinhphí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét Tờ trình số 2284/TTr-UBND ngày 28/6/2013 củaUBND tỉnh về việc phê duyệt mức chi, lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phíthực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;trên cơ sở thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt mức chi, lập dự toán, quảnlý và sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trênđịa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Nội dung chi và định mứcchi

TT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi cập nhật, công bố, công khai, kiểm soát chất lượng và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

a

Chi cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

- Nhập dữ liệu có cấu trúc

250 đồng/1 trường

- Nhập dữ liệu phi cấu trúc

7.800 đồng/trang

b

Chi công bố, công khai TTHC

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ hợp pháp

2

Cho ý kiến đối với TTHC quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

200.000 đồng/01 văn bản

3

Chi cho các hoạt động rà soát độc lập các quy định về thủ tục hành chính

a

Chi lập biểu mẫu rà soát

- Đến 30 chỉ tiêu: 500.000 đồng/mẫu được duyệt

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 750.000 đồng/mẫu được duyệt

- Trên 40 chỉ tiêu: 1.000.000 đồng/mẫu được duyệt

b

Chi điền biểu mẫu

- Đối với cá nhân:

+ Dưới 30 chỉ tiêu: 30.000 đồng/biểu mẫu

+ Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 40.000 đồng/biểu mẫu

+ Trên 40 chỉ tiêu: 50.000 đồng/biểu mẫu

- Đối với tổ chức:

+ Dưới 30 chỉ tiêu: 70.000 đồng/biểu mẫu

+ Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 85.000 đồng/biểu mẫu

+ Trên 40 chỉ tiêu: 100.000 đồng/biểu mẫu

4

Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hóa TTHC

a

Người chủ trì cuộc họp

150.000 đồng/người/buổi

b

Các thành viên dự họp

100.000 đồng/người/buổi

5

Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực

a

Thuê theo tháng

6.000.000 đồng/người/tháng

b

Thuê chuyên gia lấy ý kiến theo văn bản

450.000 đồng/văn bản

6

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực

750.000 đồng/báo cáo

7

Báo cáo tổng hợp về công tác kiểm soát TTHC, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

3.000.000 đồng/báo cáo

8

Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác cải cách TTHC

Chi theo Nghị quyết số 05/2011/Nghị quyết-HĐND ngày 29/9/2011 của HĐND tỉnh quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

9

Chi hỗ trợ công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các Sở, ngành, cấp huyện, cấp xã

15.000 đồng/người/ngày

Thủ trưởng các Sở, ngành, cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định cử công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại Sở, ngành, cấp huyện, cấp xã

10

Chi tổ chức hội nghị; chi các đoàn công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát TTHC ở trong nước

Chi theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 15/9/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 23 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh Trà Vinh

11

Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát TTHC

Theo quy định hiện hành

3. Lập dự toán, quản lý, sửdụng và quyết toán kinh phí

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụngvà quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thựchiện theo quy định của Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tàichính.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai tổ chứcthực hiện, Ban Pháp chế và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh TràVinh khóa VIII - kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 11/7/2013 và có hiệu lực kể từngày 22/7/2013./.

CHỦ TỊCH
Dương Hoàng Nghĩa