HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BẮC GIANG NĂM HỌC 2013- 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí họctập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáodục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014- 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợchi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệthống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014- 2015;

Theo đề nghị của UBND tỉnh tạiTờ trình số 45/TTr-UBND ngày 27/6/2013 về việc Quy định mức thu học phí trongcác cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nămhọc 2013-2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận củađại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu họcphí trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh BắcGiang năm học 2013-2014 như sau:

1. Mức thu học phí:

Cấp học

Mức thu học phí theo vùng (Nghìn đồng/học sinh/tháng)

Thành thị

Nông thôn

Miền núi

Mầm non

60

45

30

Trung học cơ sở

60

45

30

Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông

60

50

35

2. Chế độ miễn, giảm học phí, hỗtrợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng, quản lý tiền học phí thực hiện theoquy định tại Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 15/11/2010của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộihướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chếthu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từnăm học 2010- 2011 đến năm học 2014- 2015.

Điều 2. Nghị quyết có hiệulực sau 10 ngày, kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổchức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII,kỳ họp thứ 7 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Thân Văn Khoa