HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 12 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUAQUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09/10/2009của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằngsông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quyhoạch xây dựng;

Xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua quy hoạch xây dựng vùngtỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo thẩm tra của BanVăn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồngnhân dân và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giangthống nhất thông qua nội dung quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hậu Giang đến năm2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đính kèm thuyết minh quy hoạch).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy bannhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng tỉnh HậuGiang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóaVIII, kỳ họp thứ sáu thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung