HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 04 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀHỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2013-2014 (ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔTHÔNG, CHUYÊN NGHIỆP) VÀ NĂM 2013 (ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ) TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu,sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ nămhọc 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư liên lịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thươngbinh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trìnhsố 33/TTr-UBND ngày 03/6/2013 về ban hành mức thu học phí các trường công lậpnăm học 2013-2014 (đối với các trường mầm non, phổ thông, chuyên nghiệp) và năm2013 (đối với các cơ sở đào tạo nghề) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩmtra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của cácđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị địnhsố 05/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về học phí cáctrường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triểnkhai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dânvà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tumkhóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh ủy.
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND - UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban