HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÍ QUA CÁC PHÀ: DƯƠNG ÁO, LẠIXUÂN, QUANG THANH, BÍNH VÀ CẦU PHAO HÀN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2012;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/08/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhPhí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06-3-2006 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật phí và lệ phí;Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 63/2002/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày16/10/2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc thu phí và lệ phí thuộc thẩmquyền phê duyệt của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng phí quaphà; Thông tư số 61/2013/TT-BTC ngày 09/5/2013 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổsung Thông tư 04/2013/TT-BTC ;

Xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 09/7/2013 củaỦy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hộiđồng nhân dân thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý, sửdụng phí qua các phà: Dương Áo, Lại Xuân, Quang Thanh, Bính và cầu phao Hàn gồmcác nội dung sau:

1. Đối tượng nộp phí: Người đi bộ, người điều khiểnphương tiện giao thông thô sơ đường bộ, phương tiện giao thông cơ giới đường bộvà các loại xe tương tự.

2. Đối tượng không thu phí qua phà, cầu phao ( theoquy định tại Thông tư số 61/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ): Thương binh, bệnhbinh, học sinh và trẻ em dưới 10 tuổi (bao gồm cả trường hợp đi xe đạp). Khiqua phà các trường hợp này phải xuất trình các giấy tờ cần thiết như sau:

- Thẻ thương binh, bệnh binh hoặc giấy chứng nhậnđối với thương binh, bệnh binh.

- Thẻ học sinh hoặc giấy chứng nhận của Nhà trườngđối với học sinh.

3. Mức thu phí qua phà, cầu phao (có phụ lục chitiết đính kèm).

4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/10/2013.

Điều 2. Cơ chế quản lý và sử dụng phí.

1. Cơ quan thu phí: Công ty TNHH MTV Đường bộ HảiPhòng có trách nhiệm tổ chức thu phí qua các phà: Dương Áo, Lại Xuân, QuangThanh, Bính và cầu phao Hàn.

2. Đơn vị thu phí được sử dụng toàn bộ số tiền thuphí để trang trải chi phí quản lý, khai thác và thực hiện các nghĩa vụ kháctheo quy định.

3. Việc quản lý và sử dụng phí phà, cầu phao đượcthực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tưsố 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC ; Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan,tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hộiđồng nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, đônđốc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố HảiPhòng khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ
Nguyễn Văn Thành