HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 26 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢLẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ban hành Quy chế hoạtđộng của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệmđối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số điều củaNghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếutín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phêchuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tínnhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ngày 26 tháng 7năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dântỉnh Bình Định Khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệmđối với 15 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bảo đảm nghiêm túc,đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tínnhiệm như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng: Chủ tịch Hội đồngnhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 50 phiếu (chiếm84,74% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân ).

+ Số phiếu tín nhiệm : 05 phiếu (chiếm 8,47%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu(chiếm 1,69% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

2. Ông Võ Vinh Quang: Phó Chủ tịch Hội đồngnhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 41 phiếu (chiếm 69,49%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm : 14 phiếu (chiếm 23,73%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu(chiếm 3,39% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

3. Ông Võ Đình Thú: Ủy viên Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 36 phiếu (chiếm 61,02% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm : 19 phiếu (chiếm 32,20%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu(chiếm 3,39% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

4. Ông Võ Thăng Long: Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 28 phiếu (chiếm47,46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm : 26 phiếu (chiếm 44,07%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu(chiếm 5,08% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

5. Bà Huỳnh Thúy Vân: Trưởng Ban Văn hóa - Xãhội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 31 phiếu (chiếm52,54% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm : 21 phiếu (chiếm 35,59%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 05 phiếu(chiếm 8,47% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

6. Ông Phạm Hồng Sơn: Trưởng Ban Pháp chế Hộiđồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 31 phiếu (chiếm52,54% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm : 21 phiếu (chiếm 35,59%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 05 phiếu(chiếm 8,47% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

7. Ông Đinh Yang King: Trưởng Ban Dân tộc Hộiđồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 23 phiếu (chiếm38,98% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm : 31 phiếu (chiếm 52,54%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu(chiếm 5,08% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

8. Ông Lê Hữu Lộc: Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 54 phiếu (chiếm91,52% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm : 03 phiếu (chiếm 5,08%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu

9. Ông Hồ Quốc Dũng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 50 phiếu (chiếm84,74% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm : 07 phiếu (chiếm 11,86%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu

10. Ông Mai Thanh Thắng: Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 43 phiếu (chiếm72,88% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm : 13 phiếu (chiếm 22,03%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu(chiếm 1,69% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

11. Bà Trần Thị Thu Hà: Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 39 phiếu (chiếm66,10% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm : 15 phiếu (chiếm 25,42%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu(chiếm 5,08% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

12. Ông Trương Đức Nghĩa: Chỉ huy trưởng BộChỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 40 phiếu (chiếm67,79% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm : 16 phiếu (chiếm 27,11%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu(chiếm 1,69% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

13. Ông Nguyễn Thúc Đĩnh: Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 29 phiếu (chiếm49,15% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm : 24 phiếu (chiếm 40,67%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 04 phiếu(chiếm 6,77% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

14. Ông Trương Thanh Kết: Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 32 phiếu (chiếm54,23% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm : 22 phiếu (chiếm 37,28%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu(chiếm 5,08% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

15. Ông Lê Văn Minh: Giám đốc Sở Nội vụ, Ủyviên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 32 phiếu (chiếm54,23% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm : 22 phiếu (chiếm 37,28%tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu(chiếm 5,08% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân).

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh BìnhĐịnh Khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lựcthi hành kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng