HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH THU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀNQUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 11

(Từngày 02/12/2014 đến ngày 05/12/2014)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 củaỦy banThường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 18/11/2014 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một sốquy định thu phí trên địa bàn thành phố Hà Nội,thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồngnhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thànhphố; ý kiến của các vị đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộcthẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thànhphố:

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyếtnày.

2. Tăng cường kiểm tra việc quảnlý, sử dụng nguồn thu phí để lại cho các đơn vị thu đảm bảo sử dụng hiệu quả,đúng mục đích; xử lý nghiêm các tổ chức,cá nhân vi phạm. Việc tăng mức thu phí cần nâng cao hơn chất lượng phục vụ,nhất là các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Trong quá trình tổ chứcthu phí danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại những điểm có tính chất tôngiáo, tín ngưỡng, cần quan tâm đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện để khônglàm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư sinh sống tại khu vựccó di tích. Quan tâm rà soát số lượng xe mô tô theo từng địa bàn quận, huyện,thị xã để giao dự toán thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xemô tô phù hợp, sát thực tế.

3. Tiếp tục xây dựng đủ các loạiphí, lệ phí theo quy định. Rà soát những loại phí, lệ phí đang thực hiện bấthợp lý và những loại phí, lệ phí thay đổi do chính sách của Trung ương, kịp thời trìnhHội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo thẩm quyền.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01/01/2015.

2. Bãi bỏ các nội dung quy định về phí tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thànhphố như sau:

- Bãi bỏ các khoản 11, 12, 20 tạiMục I Danh mục các khoản phí, lệ phí kèm Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND ngày12/12/2008 của HĐND Thành phố Hà Nội Khóa XIII, Kỳ họp thứ 17.

- Bãi bỏ các khoản quy định tạiMục I, Mục II Phần A Danh mục các khoản phí, lệ phí kèm theo Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND Thành phố Hà Nội Khóa XIV, Kỳ họp thứ3.

- Bãi bỏ các khoản quy định tạiMục I, Phần C Danh mục các khoản phí, lệ phí kèm theo Nghị Quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố Hà Nội Khóa XIV, Kỳ họp thứ 6.

- Bãi bỏ Khoản 5, Phần II, Mục BDanh mục các khoản phí, lệ phí kèm Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014của HĐND Thành phố Hà Nội Khóa XIV, Kỳ họp thứ 10.

3. Giao Thường trực HĐND Thànhphố, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố đôn đốc vàgiám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân thành phố Hà Nội Khóa XIV, kỳhọp thứ 11 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2014./.


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội;
- VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Tổng cục thuế;
- Thường trực Thành ủy Hà Nội;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
- TT HĐND - UBND - UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- VPĐĐBQH&HĐNDTP; VPUBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành TP liên quan;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo TP; Cổng Giao tiếp điện tử TP;
- Các Cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

DANH MỤC CÁCKHOẢN PHÍ

(Phụ lục kèm theoNghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 03/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phốHà Nội)

1. Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đốivới xe mô tô.

1.1. Mức thu phíđối với xe mô tô (không bao gồm xe máy điện):

TT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu (đồng/năm)

1

Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3

50.000

2

Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3

100.000

1.2. Quản lý, sử dụng nguồn phí thu được:

a. Đối với các phường, thị trấn: được để lại 10% sốphí sử dụng đường bộ thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định,90% còn lại nộp vào tài khoản Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố.

b. Đối với các xã: được để lại 20% số phí sử dụngđường bộ thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định, 80% còn lạinộp toàn bộ vào ngân sách và điều tiết 100% về ngân sách cấp xã để đầu tư đườnggiao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

1.3. Các nội dung khác:Thực hiệntheo Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chếđộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

2. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môitrường.

2.1. Đối tượng nộp:

Tổ chức, cá nhân là chủ dự án đầu tư khi nộp đủ hồsơ hợp lệ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự ánthuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội.

2.2. Mức thu:

ĐVT mức thu (triệuđồng/hồ sơ)

Nhóm dự án

Tổng mức đầu tư ≤ 50 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư >50 và ≤ 100 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư >100 và ≤ 200 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư >200 và ≤ 500 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư >500 tỷ đồng

Nhóm 1: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

5

5,2

5,4

6

6,8

Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng

6,0

6,5

6,7

7,5

8,5

Nhóm 3: Dự án hạ tầng kỹ thuật

6,7

7,3

7,5

8,5

9,5

Nhóm 4: Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

7,0

7,5

7,7

8,6

9,8

Nhóm 5: Dự án giao thông

7,2

7,8

8,0

9,0

10

Nhóm 6: Dự án công nghiệp

7,5

8,0

8,4

9,5

11

Nhóm 7: Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

5

5,2

5,4

6

6,8

- Trường hợpthẩm định lại, mức thu phí được xác định bằng 50% mức thu trên.

2.3. Quản lý và sử dụng tiền phí thu được: Đơn vị thu phí nộp 10phần trăm (10%) vào ngân sách nhà nước và để lại 90 phần trăm (90%) trên sốtiền phí thu được để chi cho việc thẩm định và tổ chức thu phí thẩm định.

3. Phí qua đò, Phí qua phà

3.1 Phí qua đò.

3.1.1. Đối tượng nộp:

Các tổ chức, cá nhân được cung cấpdịch vụ chở đò phải nộp phí qua đò.

3.1.2. Mức thu (tất cả các mứcthu đã bao gồm thuế GTGT):

a. Đối với đò ngang qua sông:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Người

đ/người/lượt

2.000

2

Người + xe đạp (kể cả xe đạp điện)

đ/lượt

3.000

3

Người + xe máy (kể cả xe máy điện)

đ/lượt

4.000

4

Người + hàng hóa từ 50 kg trở xuống

đ/lượt

3.000

5

Trường hợp 1, 2, 3 kèm theo hàng hóa trên 50kg

Tính thêm 2.000đ/lượt.

6

Trường hợp chỉ có hàng;

Trường hợp trên 50 kg thu thêm các lượt tiếp theo

đ/lượt/50kg.

2.000

b. Đối với đò dọc tại thắng cảnh Chùa Hương:

Nội dung

Đơn vị tính

Đò thường

Đò chất lượng cao

Tuyến Hương Tích

Đồng/người/2 lượt vào ra

35.000

40.000

Tuyến Long Vân

25.000

30.000

Tuyến Tuyết Sơn

25.000

30.000

3.1.3. Quản lý và sử dụng tiền phí thu được:

a. Toàn bộ số thu phí qua đò ngang sông thu được làdoanh thu của tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ chở đò. Tổ chức, cá nhân thuphí qua đò phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

b. Riêng Phí đò dọc tại chùa Hương: Trích 3% trêntổng số tiền phí thu được để chi trả cho công tác tổ chức, quản lý thu. Số cònlại 97% là doanh thu của chủ đò, chủ đò có trách nhiệm phải kê khai, nộp thuếtheo quy định.

3.2. Phí qua phà.

3.2.1. Đối tượng nộp:

Các tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ qua phàphải nộp phí qua phà.

3.2.2 Mức thu (tất cả các mức thu đã bao gồmthuế GTGT):

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Người

đ/người/lượt

1.000

2

Người + xe đạp (kể cả xe đạp điện)

đ/lượt

2.000

3

Người + xe máy (kể cả xe máy điện)

đ/lượt

4.000

4

Người + hàng hóa từ 50 kg trở xuống

đ/lượt

2.000

5

Trường hợp 1, 2, 3 có kèm theo hàng hóa trên 50kg

tính thêm 2.000đ/lượt

6

Trường hợp chỉ có hàng;

Trường hợp trên 50 kg thu thêm các lượt tiếp theo

đ/lượt/50kg.

2.000

7

Ô tô dưới 10 chỗ

đ/xe/lượt

30.000

8

Ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ

đ/xe/lượt

40.000

9

Ô tô chở hàng trọng tải đến 1,5 tấn

đ/xe/lượt

30.000

10

Ô tô chở hàng trọng tải trên 1.5 tấn đến 3 tấn

đ/xe/lượt

40.000

11

Ô tô chở hàng trọng tải trên 3 tấn đến 5 tấn

đ/xe/lượt

50.000

Mùa nước từ báo động số 1 trở lên

Thu tăng 30% các mức thu trên

3.2.3. Quản lý và sử dụng tiền phí thu được:

Toàn bộ số thu phí qua phà thu được là doanh thucủa tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ qua phà. Tổ chức, cá nhân thu phí qua phàphải kê khai, nộp thuế theo quy định.

4. Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tíchlịch sử, công trình văn hóa.

4.1. Đối tượng nộp phí:

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham quandanh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa phải nộp phí tham quan.

4.2. Đối tượng miễn phí:

a. Tất cả các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử,công trình văn hóa: Người khuyết tật đặc biệt nặng.

b. Tại các di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ĐềnNgọc Sơn, khu di tích Cổ Loa, Đền quán thánh, di tích Nhà tù Hỏa lò, khu trungtâm Hoàng Thành Thăng Long, Chùa Thầy, chùa Tây Phương: Trẻ em *.

c. Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù HỏaLò: Người có công với cách mạng**.

d. Nhà tù Hỏa Lò: Thành viên các Hội cựu chiếnbinh, ban liên lạc kháng chiến, ban liên lạc các nhà tù trong cả nước.

4.3. Đối tượng giảm 50% mức phí:

a. Tất cả các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử,công trình văn hóa:

a1. Người khuyết tật nặng.

a2. Người cao tuổi (là công dânViệt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên)

a3. Các đối tượng được hưởng chínhsách ưu đãi hưởng thụ văn hóa. (Trường hợp khó xác định thì chỉ cần có giấyxác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú ), cụ thể:

- Nhân dân ở các xã đặc biệt khókhăn miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 củaChính phủ.

- Người có công với cách mạng**(Trừ Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long; Nhà tù Hỏa Lò).

- Người thuộc diện chính sách xãhội: Người tàn tật, người già cô đơn; Các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảotrợ xã hội; Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.

a4. Đối với người thuộc diện hưởngcả 2 hoặc 3 trường hợp ưu đãi trên thìchỉ giảm 50% mức phí.

b. Riêng Văn Miếu - Quốc Tử Giám,Đền Ngọc Sơn, khu di tích Cổ Loa, Đền quán thánh, di tích Nhà tù Hỏa lò, khutrung tâm Hoàng Thành Thăng Long: Học sinh, sinh viên từ 15 tuổi trở lên (nếucó thẻ học sinh, sinh viên).

4.4. Thời gian không thu phí:

Đối với di tích Đền, Chùa, Làng cổĐường Lâm: không thu phí trong các ngày: ngày 30; mùng 1; mùng 2 tết Nguyênđán; Ngày giỗ Thánh 20/8 âm lịch (đối với Đền Ngọc Sơn).

4.5. Mức thu:

Đa điểm thu

Đơn vị tính

Mức thu

1. Văn Miếu - Quốc Tử Giám

đ/lượt/khách

30.000

2. Đền Ngọc Sơn

đ/lượt/khách

30.000

3. Nhà tù Hỏa Lò

đ/lượt/khách

30.000

4. Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long

đ/lượt/khách

30.000

5. Khu di tích Cổ loa

đ/lượt/khách

10.000

6. Chùa Tây Phương

đ/lượt/khách

10.000

7. Chùa Thầy

đ/lượt/khách

10.000

8. Đền Quán Thánh

đ/lượt/khách

10.000

9. Làng cổ Đường Lâm

Người lớn

đ/lượt/khách

20.000

Trẻ em*

đ/lượt/khách

10.000

10. Chùa Hương***

Người lớn

đ/lượt/khách

49.000

Trẻ em*

đ/lượt/khách

24.000

***Tại Chùa Hương: phí bảo hiểm (1.000đ/người) được thu trên cùng một vé với vé thắng cảnh: Mức thu trên vé tổng số: Người lớn: 50.000 đ; trẻ em: 25.000 đ.

* Trẻ em là người dưới 15 tuổi.

+ Trường hợp khó xác định người dưới mười lăm tuổi thì chỉ cần có bấtkỳ giấy tờ nào chứng minh được là người dưới mười lăm tuổi như: giấy khai sinh,thẻ học sinh;

+ Trường hợp không có giấy tờ để xác định dướimười lăm tuổi thì áp dụng chiều cao dưới 1,3 m.

** Người có công với cách mạng, gồm:

- Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ "tiềnkhởi nghĩa"

- Thân nhân liệt sĩ.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Laođộng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thươngbinh, bệnh binh.

- Các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôidưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công.

4.6. Quảnlý và sử dụng tiền phí thu được:

Nội dung

Tỷ lệ để lại

Nộp NSNN

1. Nhà tù Hỏa Lò

90%

10%

2. Khu di tích Cổ loa

90%

10%

3. Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long

90%

10%

4. Quán Thánh

90%

10%

5. Chùa Thầy

90%

10%

6. Chùa Tây Phương

90%

10%

7. Làng cổ Đường Lâm

100%

0

8. Văn Miếu - Quốc Tử Giám

90%.

Để chi cho công tác thu và tôn tạo, duy tu, sửa chữa, chống xuống cấp... di tích khi có dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ do TP giao

10%

9. Đền Ngọc Sơn

90%.

Để chi cho công tác thu và tôn tạo, duy tu, sửa chữa, chống xuống cấp... di tích khi có dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ do TP giao

10%

10. Chùa Hương

35%

65%

Số thu này được xác định là 100% và phần chia 70% huyện; 30% cho xã Hương Sơn để chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng khu di tích chùa Hương