HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁCKHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮCGIANG
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứLuật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứLuật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứPháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứNghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứThông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhhướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Căn cứThông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của LiênBộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính Quy định chi tiết một số điều của Nghịđịnh số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định về đấugiá quyền khai thác khoáng sản;

Theo đềnghị của UBND tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm2015 về quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộcthẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tếvà Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí tham gia đấu giáquyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Bắc Giang,cụ thể như sau:

1. Trường hợp đấugiá quyền khai thác khoáng sản ở khu vựcđã có kết quả thăm dò khoáng sản:

Giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm

Mức thu (đồng/hồ sơ)

Từ 1 tỷ đồng trở xuống

2.000.000

Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

4.000.000

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

6.000.000

Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

8.000.000

Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

10.000.000

Từ trên 100 tỷ đồng

12.000.000

2. Trườnghợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ởkhu vực chưa thăm dò khoáng sản:

Diện tích khu vực đấu giá

Mức thu (đồng/hồ sơ)

Từ 0,5 ha trở xuống

2.000.000

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

4.000.000

Từ trên 2 ha đến 5 ha

6.000.000

Tù trên 5 ha đến 10 ha

8.000.000

Từ trên 10 ha đến 50 ha

10.000.000

Từ trên 50 ha

12.000.000

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2015.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnhkhoá XVII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Thân Văn Khoa