HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 16 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂNKHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN) ĐỐI VỚI CẤP TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠSỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHBÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáodục và đào tạo;

Thực hiện Công văn số 450/BGDĐT-GDTrH ngày 27tháng 01 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Mô hình VNENlớp 6 năm học 2015-2016;

Thực hiện Công văn số 3218/BGDĐT-GDTrH ngày 26tháng 6 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai mô hình trườnghọc mới (VNEN) đối với lớp 6 cấp trung học cơ sở năm học 2015-2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 07tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị Phê duyệt chủ trương triểnkhai thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới (VNEN) đối với cấp tiểuhọc và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-VHXH ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ban Văn hóa-Xã hội và ý kiến thảo luậncủa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kếhoạch triểnkhai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địabàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theonội dung tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối với cấp tiểu học:

a) Năm học 2015-2016

- Đối với 75 trường đãthực hiện ở khối lớp 2 năm học 2014-2015, tiếp tục duy trì phát triển lên khốilớp 3. Đồng thời thực hiện mới khối lớp 2 và khối lớp 4 năm học 2015-2016.

- Đối với 36 trường dạy2 buổi/ngày còn lại (trong tổng số 111 trường) và các trường có lớp tổ chức lớpdạy 2 buổi/ngày, thực hiện mới cho cả lớp 2 và lớp 3.

b) Năm học 2016-2017

Tất cả 111 trường dạy 2buổi/ngày hiện có và các trường có điều kiện phát triển tổ chức dạy 2 buổi/ngày(nếu có) thực hiện đại trà cả 4 khối lớp (khối lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5).

c) Năm học 2017-2018

Thực hiện đồng loạt vàchuyên sâu tại tất cả các trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày cho cả 4 khốilớp ( khối lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5).

2. Đối với cấp trung họccơ sở:

a) Năm học 2015-2016

- Triển khai mô hìnhtrường học mới (VNEN) cho 67 trường THCS trong toàn tỉnh với 248 lớp cho 8.362học sinh khối lớp 6 và tiếp tục duy trì thực hiện khối lớp 7, lớp 8 và lớp 9theo dự án.

- Đối với các trườngTHCS còn lại của các huyện và thành phố thực hiện nhân rộng mô hình đối vớikhối lớp 6 sau đó tiếp tục phát triển nhân rộng mô hình cho toàn bộ các khốicòn lại trong những năm tiếp theo.

b) Năm học 2016-2017

- Đối với 67 trường đãthực hiện ở khối lớp 6 năm học 2015-2016, tiếp tục duy trì phát triển lên khốilớp 7. Đồng thời mở rộng ra các trường còn lại thực hiện đảm bảo 100% cáctrường đều thực hiện khối lớp 7.

- Triển khai đồng bộtoàn bộ học sinh khối 6 cho các trường THCS trong tỉnh.

c) Năm học 2017-2018

Triển khai đồng bộ tấtcả các khối lớp 6, khối 7, khối 8 và khối 9 cho tất cả các trường THCS trongtoàn tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện:

Đơn vị: Ngànđồng

Nội dung

Năm 2016

(Năm học 2015-2016)

Năm 2016

(Năm học 2016-2017)

Năm 2017

(Năm học 2017-2018)

Tổng theo cấp

Cấp tiểu học

2.264.687

4.831.835

2.833.300

9.929.822

Cấp THCS

1.516.700

4.978.500

6.963.900

13.459.100

Tổng theo năm

3.781.387

9.810.335

9.797.200

23.388.922

Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, ba trăm támmươi tám triệu, chín trăm hai mươi hai nghìn đồng.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các của Ban Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh BàRịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015 và cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh