HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 229/2010/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4882/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 229/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 4401/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh về việc duyệt Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; chỉ đạo việc thanh lý mô hình trồng thử nghiệm cây cao su, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và theo quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện thu hồi đất, hoàn thiện các thủ tục về đất đai của Công ty Cổ phần chè Phú Thọ (diện tích đất Xí nghiệp chè Vạn Thắng đã giải thể). Sử dụng diện tích đất sau thu hồi để kêu gọi, thu hút đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2015./.

CHỦ TỊCHHoàng Dân Mạc