HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 15 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27tháng 5 năm 2009 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2317/TTr-UBND ngày 26 tháng 6năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ;Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Sở Ngoại vụ hoạt động từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ và tổ chức triểnkhai, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhândân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóaXVII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Nội vụ;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Các đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- CPVP;
- TPP,CV;
- L­ưu VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc