HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 13 NQ/HĐND10
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 1991

NGHỊ QUYẾT

Về việc thu lệ phí sử dụng đất

__________

Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X kỳ họp thứ 7 từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 5 năm 1991; Nghe UBND Thành phố trình về tạm thời miễn thu lệ phí sử dụng đất ở đối với nông dân.

Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thảo luận và quyết nghị:

Từ năm 1991 không thu lệ phí sử dụng đất ở đối với các hộ nông dân cho tới khi Nhà nước ban hành về thuế sử dụng đất .

Giao cho Uỷ ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Phong