HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BÃI BỎ 14 NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1732/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đề nghịbãi bỏ, sửa đổi, bổ sung; đồng thời thực hiện hệ thống toàn bộ chế độ, chínhsách của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên ngànhgiáo dục đào tạo tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND-VHXH ngày 09tháng 7 năm 2010 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 14 nghị quyết do Hội đồngnhân dân tỉnh ban hành (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứcthực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhBình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

CHỦ TỊCHVũ Minh Sang

PHỤ LỤC

DANH MỤC 14 NGHỊQUYẾT BÃI BỎ
(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Hội đồngnhân dân tỉnh Bình Dương)

1. Nghị quyết về việc thu phí và lệ phí củangành giáo dục – đào tạo thông qua tại kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa V (từ ngày 20/7/1998 đến ngày 21/7/1998);

2. Nghị quyết về chính sách đãi ngộ (bổ sung)đối với giáo viên thông qua tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V(từ ngày 04/02/1999 đến ngày 06/02/1999);

3. Nghị quyết số 08/2000/HĐND6 về việc ban hànhmức thu học phí, lệ phí và một số chế độ chính sách đối với ngành giáo dục tỉnhBình Dương thông qua ngày 26/01/2000 tại kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa VI (từ ngày 25/01/2000 đến ngày 26/01/2000);

4. Nghị quyết 17/NQ / 2003/HĐND6 ngày 14 tháng 02năm 2003 về việc giải quyết một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, côngchức, giáo viên và học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2002 -2003 vàcác năm tiếp theo;

5. Nghị quyết 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 8 năm2004 về mức thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công lập và báncông trong tỉnh;

6. Nghị quyết 23/NQ / 2004/HĐND6 ngày 27 tháng 01năm 2004 về thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục – đào tạo thuộc hệthống giáo dục quốc dân của tỉnh;

7. Nghị quyết 24/NQ /2004/HĐND6 ngày 27 tháng 01năm 2004 về việc không thu lệ phí thi tốt nghiệp, lệ phí tuyển sinh;

8. Nghị quyết 27/2004/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12năm 2004 về việc thực hiện chính sách cho cán bộ, giáo viên công tác tại 15 xãvùng sâu, vùng xa của tỉnh;

9. Nghị quyết 38/2005/NQ-HĐND7 ngày 29 tháng 7năm 2005 về việc ban hành chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dụccông tác tại xã Tân Long thuộc huyện Phú Giáo;

10. Nghị quyết 49/2005/NQ-HĐND7 ngày 15 tháng 12năm 2005 về điều chỉnh chính sách, chế độ ngành giáo dục - đào tạo tỉnh BìnhDương;

11. Nghị quyết 32/2006/NQ-HĐND7 ngày 18 tháng 12năm 2006 về việc điều chỉnh định mức, phương thức thu chi một số chế độ, chínhsách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh ngành giáo dục - đào tạo;

12. Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND7 ngày 22 tháng 7năm 2008 về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số chế độ, chính sách đối với cán bộ,giáo viên ngành giáo dục và đào tạo;

13. Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND7 ngày 07 tháng 4năm 2009 về chế độ hỗ trợ giáo viên và học sinh các trường phổ thông trên địabàn tỉnh Bình Dương;

14. Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND7 ngày 07 tháng 4năm 2009 về chế độ khen thưởng học sinh trúng tuyển đại học đạt điểm cao và họcsinh giỏi khối giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.