HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình hoạt động của

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2009

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2008; dự kiến chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2009 và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2009 như sau:

I. Về kỳ họp HĐND tỉnh: Năm 2009, HĐND tỉnh tổ chức 02 kỳ họp:

Kỳ họp thứ 21: Kỳ họp thường kỳ giữa năm, tiến hành vào đầu tháng 7 năm 2009, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2009, bổ sung các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2009; thông qua các đề án về thành lập Ban nông nghiệp cấp xã; chính sách phát triển chăn nuôi hàng hóa đến năm 2015; phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ đến năm 2015; quy hoạch phát triển hệ thống y tế và mạng lưới khám chữa bệnh tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020; chuyển đổi các loại hình trường bán công, phát triển giáo dục mầm non và THPT miền núi đến năm 2015; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh; quy định mức chi cụ thể công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp.

Kỳ họp thứ 22: Kỳ họp thường kỳ cuối năm, tiến hành vào đầu tháng 12 năm 2009 với các nội dung: đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009, quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010; kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2009, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2010; phê chuẩn quyết toán ngân sách 2008; thông qua các đề án về giá đất năm 2010; bổ sung quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam và đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn; tổng biên chế hành chính - sự nghiệp năm 2010; quyết định kinh phí hoạt động HĐND tỉnh năm 2010; chương trình hoạt động HĐND tỉnh; chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2010 và quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

II. Về hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh:

1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh: 

Nâng cao hiệu quả giám sát việc thực thi pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định, trong đó đi sâu giám sát một số nội dung sau:

Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát triển giáo dục miền núi, phổ cập giáo dục THCS và Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về thực hiện chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; chương trình mục tiêu phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ.

Phối hợp với Đảng, Đoàn HĐND tỉnh kiểm tra kết quả việc thí điểm giao đất, giao rừng cho cộng đồng làng.

Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố trong các hoạt động giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, đánh giá hoạt động của các đại biểu, Tổ đại biểu HĐND theo qui định;

Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức tốt việc tiếp dân theo quy định của pháp luật.

Tổ chức báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động HĐND tỉnh năm 2009; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và ban hành Nghị quyết năm 2010.

2. Hoạt động của các Ban HĐND:

Căn cứ các Nghị quyết HĐND tỉnh, chương trình hoạt động năm 2009 và chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của HĐND tỉnh, các Ban HĐND xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể. Ngoài các nội dung giám sát thường kỳ, trong năm 2009, các Ban tổ chức giám sát và phối hợp Thường trực HĐND, các Ban HĐND liên quan giám sát các chuyên đề về phát triển chăn nuôi hàng hóa; bảo vệ môi trường; phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Nam; chuyển đổi các loại hình trường bán công, phát triển giáo dục mầm non, THPT miền núi; công tác quản lý dược trên địa bàn tỉnh; công tác xét xử của các cơ quan tư pháp cấp huyện; tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới, Luật lao động, chương trình 661, xóa nhà tạm. Chủ động giám sát việc thực thi pháp luật, thực hiện Nghị quyết HĐND trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ sở kinh tế, đi sâu giám sát một số dự án, chương trình mục tiêu; tăng cường phối hợp với các Ban HĐND huyện, thành phố giám sát tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tổng hợp, đánh giá hoạt động của các Ban HĐND tỉnh theo định kỳ, tăng cường trách nhiệm của các thành viên Ban; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; nâng cao chất lượng nội dung báo cáo thẩm tra tại các kỳ họp HĐND tỉnh; tăng cường theo dõi kết quả giải quyết của các cấp, các ngành về kiến nghị sau giám sát.

3. Hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND:

Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, thực hiện tốt vai trò, chức năng và quyền hạn của người đại biểu dân cử trong việc tham gia quyết định các vấn đề kinh tế- xã hội quan trọng của địa phương tại các kỳ họp. Tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định. Thường xuyên theo dõi, báo cáo với cử tri tại đơn vị bầu cử và Thường trực HĐND tỉnh kết quả giải quyết những vấn đề cử tri phản ảnh. 

Các đại biểu, Tổ đại biểu tăng cường giám sát thông qua các hoạt động thường xuyên trong công tác của mỗi cá nhân, phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các cơ quan liên quan giám sát nơi đơn vị bầu cử; thực hiện có hiệu quả quyền giám sát của đại biểu thông qua việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp hoặc giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

Điều 2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2009.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sỹ