HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/ 2015/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VAY VỐN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁTTRIỂN VIỆT NAM ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊNGIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứLuật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Trên cơsở xem xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dântỉnh về việc vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Namđể đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 51/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ban kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhândân tỉnh; ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số81/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc vay vốnNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựngBệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Hội đồngnhân dân tỉnh chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang bảo lãnh cho Bệnhviện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vay vốn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tưvà Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo phương ánvay vốn và trả nợ vay như sau:

1. Tổng mứcvay vốn: 3.500 tỷ đồng, được phân kỳ vay vốn từng năm theo tiến độ giải ngâncủa dự án.

2. Thời hạnvay vốn: 15 năm.

3. Nguồnvốn hoàn trả nợ và lãi vay: Tỉnh sẽ cân đối hoàn trả nợ gốc và lãi vay từ nguồntăng thu (nếu có) và nguồn thu xổ số kiến thiết hàng năm của ngân sách cấp tỉnh.

Điều 2.Thời gian thực hiện

Nghị quyết nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhândân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết củaHội đồng nhân dân.

Thường trựcHội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiệnNghị quyết này.

Nghị quyết nàyđã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
Lưu Thị Ngọc Sương