HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 169/TTr-TTHĐ ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009 và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009 như sau:

I. Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VII là kỳ họp thường kỳ giữa năm, tiến hành vào đầu tháng 7 năm 2009, sẽ xem xét, thông qua các Nghị quyết về:

1. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2009;

2. Thành lập Ban nông nghiệp cấp xã;

3. Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi hàng hóa đến năm 2015;

4. Chương trình phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ đến năm 2015;

5. Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và mạng lưới khám chữa bệnh tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020;

6. Chuyển đổi các loại hình trường bán công, phát triển giáo dục mầm non và THPT miền núi đến năm 2015;

7. Quy định mức chi cụ thể công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp.

8. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh.

II. Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa VII là kỳ họp thường kỳ cuối năm 2009, tiến hành vào đầu tháng 12 năm 2009, sẽ xem xét, thông qua các Nghị quyết:

1. Về nhiệm vụ năm 2010;

2. Dự toán, phân bổ ngân sách và vốn đầu tư XDCB năm 2010;

3. Phê chuẩn quyết toán ngân sách 2008;

4. Điều chỉnh khung giá đất năm 2010;

5. Biên chế hành chính - sự nghiệp năm 2010;

6. Bổ sung quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam và đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

7. Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2010;

8. Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2010;

9. Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010.

Điều 2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sỹ