HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về bổ sung biên chế sự nghiệp

_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006; Thông tư số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007; Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về định mức biên chế ở các cấp học của trường công lập, các trường chuyên biệt công lập và các văn bản quy định của tỉnh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung biên chế sự nghiệp văn hóa, thông tin - thể thao, sự nghiệp giáo dục - đào tạo cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; xem xét Báo cáo số 84/BC-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung biên chế sự nghiệp văn hóa, thông tin - thể thao, sự nghiệp giáo dục - đào tạo cho các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, như sau:

1. Bổ sung 02 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp văn hóa, thông tin - thể thao cho Đài phát thanh tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phát thanh tiếng dân tộc Chăm H’Roi cho đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2. Bổ sung 289 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo cho Ủy ban nhân dân các huyện năm học 2009-2010, gồm:

- Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh : bổ sung 97 biên chế.

- Ủy ban nhân dân huyện huyện Sơn Hòa : bổ sung 48 biên chế.

- Ủy ban nhân dân huyện huyện Đồng Xuân : bổ sung 43 biên chế.

- Ủy ban nhân dân huyện huyện Tuy An : bổ sung 33 biên chế.

- Ủy ban nhân dân huyện huyện Đông Hòa : bổ sung 20 biên chế.

- Ủy ban nhân dân huyện huyện Tây Hòa : bổ sung 30 biên chế.

- Ủy ban nhân dân huyện huyện Phú Hòa : bổ sung 18 biên chế.

Điều 2. Thống nhất bổ sung một số chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho các huyện, thành phố để thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hội đồng nhân dân tỉnh ủy nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định số chỉ tiêu biên chế cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban chuyên trách này.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào Tấn Lộc