HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 131/2013/NQ-HĐND

Long An, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNGNHIỆM VỤ 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Thường trựcHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân,thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Báo cáo thẩm tra của cácBan Hội đồng nhân dân, ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu dự kỳhọp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2013

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua: báo cáokết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của HĐND tỉnh; báocáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trìnhhoạt động giám sát năm 2013 và dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm2014; báo cáo của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiếnnghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo của Ủy bannhân dân tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của Đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh và cử tri; báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dântỉnh trong năm 2013; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhândân trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồngnhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, ViệnKiểm sát nhân dân tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhvà Đại biểu dự kỳ họp để bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo và tổ chức triển khaithực hiện.

Điều 2. Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí Báo cáo số 242/BC-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kếhoạch nhà nước năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộinăm 2014; các báo cáo chuyên đề của Ủy ban nhân dân tỉnh và Báo cáo thẩm tracủa các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

I. Đánh giá khái quát tình hình thực hiện kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013:

Năm 2013 trong điều kiện có nhiều khó khăn, Tỉnhủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, giám sát,chỉ đạo điều hành các ngành, các cấp và động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lựcphấn đấu triển khai, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội đạt kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra là11%, cả 3 khu vực kinh tế đều có mức tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế tiếptục chuyển dịch đúng hướng. Tích cực phòng chống thiên tai, kiểm soát dịch bệnhtrong sản xuất nông nghiệp, hạn chế thấp nhất thiệt hại, sản lượng lương thựcvượt kế hoạch, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Sảnxuất công nghiệp được tập trung tháo gỡ khó khăn, từng bước phục hồi sản xuấtkinh doanh, giá trị sản xuất và số lượng sản phẩm chủ yếu tăng khá so cùng kỳ.Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; công tác quản lý, rà soát các dự ánđầu tư có nhiều tiến bộ. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản khá chặt chẽ, chủ độngtháo gỡ khó khăn vướng mắc, giá trị khối lượng và giải ngân các nguồn vốn cơbản theo tiến độ. Thương mại, dịch vụ đạt kế hoạch; xuất nhập khẩu đạt kết quảkhá. Thị trường, giá cả cơ bản được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng có mức tăngthấp, chống buôn lậu được tập trung. Thu ngân sách đạt dự toán và tiết kiệm chitiêu công theo quy định; thực hiện đúng chủ trương chính sách về tín dụng, tiềntệ trên địa bàn. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hộiđược bảo đảm. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, antoàn giao thông có chuyển biến khá tốt, kiềm chế được tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chưa đồng đều ở các khu vực. Sản xuất nôngnghiệp chưa thật sự ổn định, còn tình trạng chuyển đổi tự phát theo tác độngcủa thị trường, mô hình sản xuất tốt chưa được nhân rộng, một số sản phẩm hiệuquả chưa cao. Khu vực công nghiệp, xây dựng tăng trưởng chậm so cùng kỳ nămtrước, còn nhiều doanh nghiệp chưa khôi phục được sản xuất kinh doanh. Thu nộpngân sách chậm so tiến độ kế hoạch. Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách và huyđộng các nguồn lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đầu tư xây dựng cơbản, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm, xây dựng nông thôn mới.Tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị, tái định cư cònchậm; công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản có lúc, có nơi chưa chặtchẽ, thiếu đồng bộ, chưa khắc phục triệt để các điểm đen, điểm nóng về môitrường; quản lý thị trường chóng buôn lậu, gian lận thương mại chưa thườngxuyên…Công tác phân luồng học sinh, dạy nghề còn khó khăn; số hộ ngưỡng nghèo,nguy cơ tái nghèo còn cao; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế tăng chậm. Tìnhhình tội phạm còn diễn biến xấu, số người chết do tai nạn giao thông còn cao.Người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tácquản lý điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ có mặt chưa chặt chẽ,kịp thời; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức, viên chứcchưa cao.

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội năm 2014:

1. Mục tiêu:

Tranh thủ điều kiện thuận lợi, khắc phục, tháo gỡkhó khăn vướng mắc, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, giảipháp gắn với tái cơ cấu nền kinh tế để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng caosức cạnh tranh và hiệu quả các lĩnh vực kinh tế chủ yếu, đạt mức tăng trưởngcao; tích cực huy động mọi nguồn lực thực hiện các chương trình đột phá, côngtrình trọng điểm, đầu tư kết cấu hạ tầng bức xúc phục vụ phát triển kinh tế -xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, quảnlý điều hành; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trậttự, an toàn xã hội.

2. Chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh 11,5%;trong đó khu vực nông – lâm – thủy sản tăng 3,5%; khu vực công nghiệp – xâydựng tăng 15,5%; khu vực thương mại – dịch vụ tăng 12%.

- Sản lượng lương thực 2,8 triệu tấn (trong đó lúachất lượng cao 750.000 tấn).

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hộichiếm 38-40% GDP.

- GDP bình quân đầu người 45 triệu đồng/người/năm.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.284 tỷđồng; trong chi ngân sách nhà nước 6.275,772 tỷ đồng (chưa tính nguồn thu, chixổ số kiến thiết 750 tỷ đồng).

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu 3.450 triệu USD; giátrị kim ngạch nhập khẩu 2.680 triệu USD.

- Tỷ lệ học sinh đi học tiểu học đúng độ tuổi 99,8%.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 47%.

- Có 44% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cậpgiáo dục bậc trung học.

- Tỷ lệ xã có bác sĩ 100%.

- Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 70%.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,1%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng về cânnặng dưới 11,5%.

- Giải quyết việc làm vào khoảng 30.000 lao động.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 58%, trong đó đào tạonghề 38%.

- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,5% (theo tiêu chí của tỉnh).

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,4%.

- Tỷ lệ dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn94%, đô thị 99%.

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 93%.

- Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệthống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 84% (21/25 khu, cụmcông nghiệp).

- Tỷ lệ che phủ rừng đến cuối năm 12,2%.

3. Nhiệm vụ và giải pháp:

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giảipháp cụ thể trong báo cáo của UBND tỉnh, các ngành, các cấp cần tập trung thựchiện tốt các công việc quan trọng sau đây:

3.1. Tổ chức triển khai, quán triệt sâu, kỹ các mụctiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm2014, xác định rõ các điều kiện thuận lợi, hạn chế, khó khăn ở từng ngành, từngcấp; cụ thể hóa, giải pháp của kế hoạch thành các nội dung công việc với tiếnđộ, lộ trình cụ thể, làm cơ sở để tập trung chỉ đạo điều hành; thường xuyênkiểm tra đôn đốc, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao.

Tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng củaQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Long An đến năm 2020và tầm nhìn đến năm 2030 vào việc điều chỉnh, bổ sung hoặc lập mới quy hoạchngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể cấp huyện, đảm bảo thống nhất và phù hợpvới quy hoạch chung. Tăng cường quản lý thực hiện quy hoạch, tuân thủ các loạihình quy hoạch trong công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành ở các ngành, các cấp.

3.2. Tập trung xây dựng, triển khai thực hiện Đề ántái cơ cấu kinh tế của tỉnh và tái cơ cấu các lĩnh vực kinh tế chủ yếu theo Chỉthị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong chỉ đạo điều hành vừa đảm bảo tínhđồng bộ, liên thông vừa có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực thúcđẩy tăng trưởng, nâng cao hiệu quả ngay trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Thựchiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về tháo gỡ khó khăn cho sảnxuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảman sinh xã hội.

3.3. Tăng cường trách nhiệm của ngành nông nghiệpvà chính quyền các cấp, quản lý, chỉ đạo sản xuất theo đúng quy hoạch, kế hoạchvà cơ cấu mùa vụ hợp lý. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹthuật vào sản xuất, tăng nhanh tỷ trọng giống cây, con có chất lượng cao, hìnhthành ổn định các vùng trồng trọt chuyên canh, khu vực chăn nuôi, giết mổ, chếbiến tập trung; chủ động phòng chống, giảm thấp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh.Củng cố hệ thống khuyến nông cơ sở. Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầutư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phát triển nhân rộng các mô hình sảnxuất tốt, tăng cường mối liên kết tư vấn, đầu tư sản xuất và thu mua, tiêu thụnông sản hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm bớt khó khăn chonông dân. Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho chương trình xây dựngnông thôn mới, tiếp tục lộ trình đầu tư xây dựng 36 xã đạt tiêu chí nông thônmới vào cuối năm 2015.

3.4. Tích cực xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu,cụm công nghiệp theo đúng chủ trương và quy hoạch, ưu tiên các dự án sử dụngcông nghệ, đất đai, lao động có hiệu quả cao, bảo vệ môi trường, các dự án gópphần hình thành mạng lưới liên kết sản xuất – chế biến – kinh doanh – xuất khẩuvà đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc cácdự án đầu tư, hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc; rà soát, xử lý các trườnghợp thực hiện không đúng tiến độ triển khai dự án, chậm trễ thực hiện các quyđịnh về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, vi phạm về sử dụng đất đai, gây ô nhiễmmôi trường. Tập trung đối thoại, giải quyết các khiếu kiện liên quan đến thuhồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

3.5. Quản lý điều hành đầu tư xây dựng cơ bản chặtchẽ, quyết định đầu tư đúng quy định pháp luật và phù hợp với khả năng nguồnlực; tăng cường trách nhiệm của các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thựchiện dự án, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.Tiếp tục bố trí vốn thực hiện các chương trình đột phá, các công trình trọngđiểm, bức xúc; đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư khởi công xây dựng từngbước khu trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh. Tập trung đôn đốc quyếttoán dứt điểm các công trình, hạng mục đã hoàn thành, có kế hoạch cụ thể giảiquyết tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Tích cực huy động các nguồn lựcngoài ngân sách để bù đắp thiếu hụt vốn do cắt giảm đầu tư công, đa dạng hóahình thức đầu tư đối với các dự án có điều kiện; thực hiện tốt các quy định vềgiám sát đầu tư cộng đồng, góp phần công khai minh bạch đầu tư và đảm bảo chấtlượng công trình.

3.6. Triển khai thực hiện các quy hoạch phát triểnthương mại, dịch vụ, du lịch đã được phê duyệt, tạo điều kiện phát triển mạnglưới các trung tâm thương mại, chợ nông thôn, thúc đẩy lưu thông, bảo đảm cânđối cung, cầu hàng hóa. Nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án khuyến công;khôi phục, phát triển nghề truyền thống; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xuất khẩusản phẩm. Khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trong khu vực tiểu thủ côngnghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục củng cố,phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tăng cường công tác thông tinthị trường, xúc tiến thương mại, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêmcác hình thức gian lận thương mại.

3.7. Tập trung công tác thu ngân sách, đẩy mạnhtuyên truyền, vận động, quản lý khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu tăng thuđể tăng chi. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về tài chính, ngân sách các cấp,kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công và triệt để tiết kiệm; hạn chế chi bổ sungngoài dự toán. Sắp xếp, xử lý các loại tài sản tồn đọng, chưa sử dụng thuộc sởhữu nhà nước, góp phần tăng thu ngân sách; quản lý công tác vận động, sử dụngviện trợ, tài trợ của các tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo đúng quyđịnh.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước vềtín dụng, tiền tệ, vàng bạc, ngoại hối trên địa bàn tỉnh, chủ động tháo gỡ khó khăn,tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tiếp cậnnguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

3.8. Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vựcvăn hóa – xã hội đảm bảo hoàn thành kế hoạch, đạt hiệu quả:

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tracác cơ sở giáo dục, đảm bảo thực hiện đúng các quy chế chuyên môn, góp phầnnâng cao chất lượng giáo dục. Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh,sinh viên. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạyvà học; xây dựng trường chuyên, trường đạt chuẩn, công tác phổ cập giáo dục bậctrung học và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo lộ trình. Phối hợpthực hiện có hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng, thu hút học sinh vàocác trường nghề; phát triển giáo dục ngoài công lập, xây dựng quỹ khuyến học,góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Chủ động khống chế các loại dịch bệnh nguy hiểm,ứng phó kịp thời khi xảy ra dịch bệnh. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và nguồnnhân lực sự nghiệp y tế, chuẩn bị đội ngũ chuyên môn cho Bệnh viện Tâm thần,Sản nhi; duy trì chế độ luân phiên giúp tuyến dưới. Nâng chất lượng khám chữabệnh, không để xảy ra sai sót do năng lực chuyên môn, trách nhiệm, y đức. Tăngcường quản lý hoạt động y tế ngoài công lập, thị trường thuốc chữa bệnh, antoàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệtham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

- Củng cố, phát triển môi trường văn hóa lành mạnh,đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt độnglễ hội, giữ gìn các giá trị đạo đức trong gia đình và cộng đồng. Tập trung nângcao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các danhhiệu văn hóa và hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa các cấp; tiếp tục xây dựnghuyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh (huyện Cần Đước) đạt chuẩn vào năm2015. Quản lý, khai thác tốt các di tích lịch sử, văn hóa gắn với hoạt động dulịch trên địa bàn tỉnh.

- Tâp trung nhiệm vụ đào tạo nghề, liên kết giữadoanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạovới nhu cầu sử dụng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách người có công và cácchính sách khác góp phần đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đềbức xúc phát sinh liên quan đến chế độ chính sách, việc làm, thu nhập, đời sốngngười lao động.

3.9. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sựđịa phương; củng cố, kiện toàn khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp tỉnh; tiếp tụccông tác phân giới cắm mốc, bảo vệ địa bàn biên giới; đẩy mạnh hoạt động đốingoại nhân dân, giữa mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác với Campuchia.Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhân rộng các mô hình,điển hình trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động đấutranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội.Bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai quyết liệt, đồngbộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giaothông và vận động người dân không tham gia đánh bạc ở Campuchia.

3.10. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơquan, đơn vị nhà nước, chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành, địaphương, nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế. Tăng cường kỷluật, kỷ cương hành chính, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các trường hợp saiphạm, thực hiện nhiệm vụ không đạt yêu cầu. Tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệmđối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãngphí, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cáp báchvề xây dựng Đảng hiện nay” và học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đứcphong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công chức, công vụ gắnvới phòng chống tham nhũng, tập trung những lĩnh vực dễ phát sinh nhũng nhiễu,tiêu cực.

3.11. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền,nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân, tạo sựthống nhất cao và đồng thuận xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan, đơn vị nhà nước chủ động thông tinchính xác, kịp thời các vấn đề, công việc liên quan thuộc phạm vi quản lý theo quyđịnh pháp luật, thực hiện đúng quy chế phát ngôn, quy định về người phát ngôn,đồng thời đảm bảo kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật nhà nước.

Các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quy chếdân chủ ở các loại hình cơ sở, công tác dân vận chính quyền; phối hợp chặt chẽvới Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể phát động, thúc đẩy các phong trào thi đuayêu nước, nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo tác động hiệu quả đối vớicác phong trào thi đua, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu củakế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồngnhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân và ViệnKiểm sát nhân dân có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyếtnày. Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động, thườngxuyên giám sát, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quátrình thực hiện Nghị quyết.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổchức thành viên thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, phối hợp chặt chẽvới các cơ quan nhà nước tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cựctham gia, thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi cán bộ, côngchức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thầnthi đua yêu nước, đoàn kết, tạo thành sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn thửthách, thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh LongAn khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP. HCM) (b/c);
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND khóa VIII;
- Thủ trưởng các Sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng