ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về công nhận kết quả điều tra hộ nghèo năm 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Thống kê tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả điều tra hộ nghèo năm 2005 theo chuẩn mới (áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010) của các huyện, thị xã và toàn tỉnh, cụ thể cho từng địa phương theo biểu mẫu đính kèm.

Điều 2. Trên cơ sở kết quả điều tra hộ nghèo năm 2005 theo chuẩn mới, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu về giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006 - 2010 đạt mục tiêu đề ra. Định kỳ hàng năm phối hợp với Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn các địa phương tổ chức điều tra, tổng hợp, đánh giá kết quả, báo cáo UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện có kết quả Chương trình mục tiêu về giảm nghèo trên địa bàn huyện, thị xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Thị Thanh Lâm