HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh một số nội dung Đề án văn hóa tổ chức

kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch Quốc gia 2011

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 11 về Đề án văn hóa tổ chức kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch Quốc gia 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung thực hiện Đề án văn hóa tổ chức kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch Quốc gia 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa và Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung của Đề án văn hóa tổ chức kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch Quốc gia 2011 với những nội dung cơ bản kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2.Các nội dung còn lại thực hiện theo Nghị quyết số 100/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 11.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009./.

ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN

 Văn hóa tổ chức kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn Năm du lịch Quốc gia 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND

ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên)

_____________________

I. ĐIỀU CHỈNH ƯU TIÊN TẬP TRUNG HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH ĐỂ KỊP THỜI PHỤC VỤ KỶ NIỆM 400 NĂM PHÚ YÊN GẮN VỚI NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2011

1. Bảo tàng tỉnh Phú Yên (Chủ đầu tư phần xây lắp và thiết bị văn phòng: Ban quản lý dự án 12 của tỉnh).

2. Trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh (Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa).

3. Công viên Núi Nhạn (Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa).

4. Di tích lịch sử Thành An Thổ - nơi sinh đ/c Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

5. Quần thể Di tích lịch sử Tàu Không số Vũng Rô (Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

6. Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

7. Hạ tầng du lịch (Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch):

- Tuyến đường Bắc cầu An Hải đến Gành Đá Đĩa.

- Tuyến từ quốc lộ 1A đến Gành Đá Đĩa.

8. Tôn tạo Di tích lịch sử Nhà thờ Bác Hồ và Khu căn cứ kháng chiến của tỉnh Phú Yên (giai đoạn 1 nâng cấp đường từ Hòa Đa lên Khu di tích). (Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 12 của tỉnh)

Các công trình còn lại: theo Nghị quyết 100/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V sẽ được xem xét triển khai khi có nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương theo Chương trình mục tiêu Quốc gia hoặc nguồn vốn khác.

II. VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI

Đồng ý không tổ chức “Hội đón ánh bình minh sớm nhất trên đất liền Việt Nam”.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN (Đã được điều chỉnh)

Tổng kinh phí: 196.650 triệu đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó: xây dựng các công trình: 184.000 triệu đồng (không kể công trình đường Hòa Đa - Vân Hòa, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ riêng), tổ chức các hoạt động kỷ niệm: 12.650 triệu đồng.

Nguồn vốn:

- Xin Trung ương hỗ trợ: 125.000 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh: 48.100 triệu đồng.

- Nguồn khác: 23.550 triệu đồng.

Trong đó:

+ Vận động, doanh nghiệp: 9.650 triệu đồng.

+ Địa phương, ngành: 8.500 triệu đồng.

+ Sự nghiệp ngành: 5.400 triệu đồng.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào Tấn Lộc