HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/2010/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 10 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

vỀ viỆc thông qua ĐỀ án “QuẢn lý chẤt thẢi rẮntrên đỊa bàn tỈnh Hà Tĩnh đẾn năm 2015 và đỊnh hưỚng nhỮng năm tiẾp theo”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hộithông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/2/2009của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng thể chấtthải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Thông tư số 13/2007/BXD ngày 31/12/2007của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 121/2008/TT-BTC ngày12/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối vớihoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 253/TTr-UBND ngày12/10/2010 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Đề án “Quản lý chất thải rắntrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng những năm tiếp theo”, Báocáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐNDtỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án “Quản lý chất thảirắn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng những năm tiếp theo”.

Điều 2. Giao UBND tỉnh cụ thể hóa các chếđộ, chính sách và chỉ đạo thực hiện Đề án.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu cần điềuchỉnh, bổ sung, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh quyết định vàbáo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND, các ban HĐND vàđại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV,Kỳ họp thứ 18 thông qua./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình