HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013

trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 4241/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xử lý 178 Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành (Danh mục I), như sau:

1. Giữ lại 115 Nghị quyết (bao gồm cả Nghị quyết hết hiệu lực một phần) để tiếp tục thi hành thống nhất trên địa bàn tỉnh (Danh mục II).

2. Hết hiệu lực thi hành toàn bộ 32 Nghị quyết; hết hiệu lực thi hành một phần: 11 Nghị quyết (Danh mục III).

3. Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 31 Nghị quyết (Danh mục IV).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu