CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ NGÃ NĂM VÀ 3 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ NGÃ NĂM,
TỈNH SÓC TRĂNG
-----------------------
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thành lập thị xã Ngã Năm trên cơ sở toàn bộ 24.224,35 ha diện tích tự nhiên, 84.022 nhân khẩu, 08 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Ngã Năm; thành lập phường 1 thuộc thị xã Ngã Năm trên cơ sở toàn bộ 1.955,9 ha diện tích tự nhiên, 17.221 nhân khẩu của thị trấn Ngã Năm; thành lập phường 2 thuộc thị xã Ngã Năm trên cơ sở toàn bộ 4.476,63 ha diện tích tự nhiên, 18.103 nhân khẩu của xã Long Tân; thành lập phường 3 thuộc thị xã Ngã Năm trên cơ sở toàn bộ 3.370,6 ha diện tích tự nhiên, 8.390 nhân khẩu của xã Vĩnh Biên.

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

1. Thị xã Ngã Năm có 24.224,35 ha diện tích tự nhiên, 84.022 nhân khẩu, 08 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 03 phường (1, 2, 3) và 5 xã (Vĩnh Quới, Mỹ Quới, Mỹ Bình, Tân Long, Long Bình).
Địa giới hành chính thị xã Ngã Năm: Đông giáp huyện Mỹ Tú và huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng; Bắc giáp huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
2. Phường 1 có 1.955,9 ha diện tích tự nhiên, 17.221 nhân khẩu
Địa giới hành chính phường 1: Đông giáp xã Long Bình; Tây giáp xã Vĩnh Quới; Nam giáp phường 3; Bắc giáp phường 2.
3. Phường 2 có 4.476,63 ha diện tích tự nhiên, 18.103 nhân khẩu.
Địa giới hành chính phường 2: Đông giáp xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú; Tây giáp phường 1, thị xã Ngã Năm; Nam giáp xã Long Bình, thị xã Ngã Năm; Bắc giáp xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
4. Phường 3 có 3.370,6 ha diện tích tự nhiên, 8.390 nhân khẩu
Địa giới hành chính phường 3: Đông giáp xã Long Bình, thị xã Ngã Năm; Tây giáp xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu; Nam giáp xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm; Bắc giáp Phường 1, thị xã Ngã Năm.
5. Sau khi thành lập thị xã Ngã Năm và 03 phường thuộc thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng có 331.164,25 ha diện tích tự nhiên, 1.326.740 nhân khẩu, 11 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm và các huyện: Châu Thành, Cù Lao Dung, Kế Sách, Long Phú, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Trần Đề) và 109 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 80 xã, 17 phường, 12 thị trấn).
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?