HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 135/2008/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Điện Biên Phủ, ngày 15 tháng 9 năm 2008

 NGHỊ QUYẾT

V/v bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 cho các Sở, ban, ngành tỉnh và

UBND các huyện, thị xã, thành phố từ nguồn kết dư chi thường xuyên NSĐP năm 2007

_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 14 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 103/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về phê chuẩn dự toán và phân bổ NSĐP năm 2008;

Sau khi xem xét Tờ trình số 927/TTr-UBND , ngày 04/9/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 cho các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố từ nguồn kết dư chi thường xuyên NSĐP năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-KTNS ngày 9/9/2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 cho các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố từ nguồn kết dư chi thường xuyên NSĐP năm 2007, với tổng số tiền là: 21.562 triệu đồng (Hai mươi mốt tỷ, năm trăm sáu mươi hai triệu đồng), chi tiết như biểu kèm theo.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008 cho các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 11 tháng 9 năm 2008./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn