HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/2015/NQ -ND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 24tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về đánh giá tình hình thựchiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuốinăm 2015; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảoluận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí tán thành báo cáo của Ủyban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội6 tháng cuối năm 2015.

Thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015, nhằm thực hiện thắnglợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015, như sau:

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về pháttriển kinh tế - xã hội năm 2015 tại Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình hành động số 464/UBND-THngày 26/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày03/01/2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành pháttriển kinh, tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;đồng thời tập trung chỉ đạo các lĩnh vực sau:

1. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trongsản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trườngtiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước; cần có biện pháp bình ổn thị trường cácmặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống. Tăng cường kiểm tra, kiểm soátchống hàng giả, hàng kém chất lượng. Tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tưsản phẩm mới về du lịch để thu hút khách du lịch đến với Lâm Đồng - Đà Lạt, đặcbiệt là khách quốc tế. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và chuẩn bị đầyđủ các điều kiện để tổ chức thành công Festival Hoa lần thứ VI.

2. Tổ chức triển khai thực hiện dự án phát triểnnông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trongnông nghiệp được tổ chức JICA (Nhật Bản) và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội ViệtNam hỗ trợ; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệcao theo chương trình, kế hoạch đề ra; mở rộng thị trường, phát triển mô hìnhliên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra,giám sát công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Tiếp tụcchỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng; quản lý tài nguyên, khoáng sản;điều tra làm rõ và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân xâm hại đất rừng, tàinguyên rừng trong thời gian vừa qua; thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng câyphân tán. Rà soát và có giải pháp đảm bảo an toàn các kênh, mương, hồ, đập,cầu, cống, ... thực hiện tốt công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại thiêntai trong mùa mưa bão.

3. Về việc giải ngân vốn xây dựng và quản lý quyhoạch xây dựng:

- Tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện và giải ngâncác dự án xây dựng cơ bản theo đúng tiến độ; đối với các dự án chậm triển khaithì kiên quyết điều chuyển vốn cho các dự án cần thiết khác. Tăng cường cácbiện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công theo tinh thầnChỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng nhà, côngtrình trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường để xây dựng và kinh doanh, vi phạmcác quy định về quản lý trật tự đô thị, ...

- Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương trả lại nguyêntrạng mặt bằng đường giao thông sau khi thi công các dự án cấp, thoát nước

4. Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụtài chính, ngân sách nhà nước năm 2015 theo tinh thần của Chỉ thị số 06/CT-TTgngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hànhthực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015; thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủvề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015.

Tập trung kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc côngtác quản lý thu thuế, chống thất thu; xử lý các khoản nợ đọng thuế; thực hiệncác biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng và hạn chế phát sinh số nợthuế mới; đặc biệt đối với các địa phương có nguồn thu lớn nhưng tiến độ thuđạt thấp; phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách của năm 2015 đã đề ra.

Trong điều hành, chi ngân sách phải triệt để thựchành tiết kiệm, chống lãng phí; cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệmvụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô. Ưutiên chi thực hiện chính sách an sinh xã hội; đôn đốc thực hiện các chươngtrình mục tiêu và đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đã đề ra.

5. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CPngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cảithiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng 2năm 2015 - 2016. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư nguồn vốnngoài ngân sách nhà nước được giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận đầutư trước ngày 01/7/2014 làm cơ sở quyết định gia hạn, thu hồi dự án đầu tư;tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư được gia hạn tiếp tục triểnkhai dự án. Kiên quyết thu hồi những dự án đã gia hạn nhưng không triển khaithực hiện hoặc không tích cực thực hiện theo cam kết.

6. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựngnông thôn mới, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh vàphúc lợi xã hội. Tiếp tục kiểm tra, khảo sát đánh giá tình hình và kết quả thựchiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địaphương,....Tiếp tục rà soát và có giải pháp về đất đai, giao khoán quản lý bảo vệrừng,... cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất; tạo điều kiện đểđồng bào có việc làm, có thu nhập và ổn định đời sống.

7. Tăng cường các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏenhân dân. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động hè cho học sinh; chuẩn bị các điềukiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, học sinh cho năm học mới 2015 -2016. Thực hiện việc sáp nhập, tổ chức lại các trung tâm giáo dục thường xuyên,trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và trung tâm dạy nghề trênđịa bàn cấp huyện theo đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và hướngdẫn cụ thể của các Bộ, ngành chức năng.

8. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính,nhất là cải cách thủ tục hành chính theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa vàmột cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ban hànhkèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thựchiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết đơn khiếu nại - tố cáo; tập trung giảiquyết các phát sinh vướng mắc, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng “về khiếukiện”. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết đấutranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; thực hiện quyết liệt đồng bộnhiều giải pháp để giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt theo kế hoạch đề ra. Tiếptục thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của địa phương; tổ chức công tác tuyển quânđợt 2 năm 2015 đạt kết quả cao nhất.

9. Tiếp tục hoàn chỉnh nội dung báo cáo kinh tế -xã hội 5 năm 2011- 2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020và công tác phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trunghạn giai đoạn 2016 - 2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xem xéttrình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

10. Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toánngân sách năm 2016 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chínhphủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhànước năm 2016.

11. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nướcvà tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ 5 một cáchthiết thực chào mừng Đại hội Đảng tỉnh Lâm Đồng tiến tới Đại hội Đảng toàn quốclần thứ XII.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh khithực hiện Nghị quyết; xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung những biện phápnhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, cácBan của Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gầnnhất.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hộiđồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểmtra, giám sát, đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động cán bộ, nhân dân thựchiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh LâmĐồng Khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lựcthi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, CP, VPCP, VPCTN;
- Website CP;
- Bộ KH&ĐT; Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT-HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII;
- Các sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website HĐND tỉnh, TT. Công báo tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VP, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến