HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾTSỐ 30/2011/NQ-HĐND NGÀY 19/12/2011 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ BẰNG ĐẤT CHOCÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHVĨNH PHÚC
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khiNhà nước thu hồi đất;

Trên cơ sở Tờ trình số: 66 /TTr-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ bằng đất cho các hộ gia đình, cánhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chếHĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Bãi bỏ Nghị quyết số30/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ bằng đất cho cáchộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do nội dung không cònphù hợp với Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 củaChính phủ.

Những tồn tại về việc hỗ trợ bằngđất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địabàn tỉnh theo Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, thời điểm từ01/01/2009 đến hết ngày 30/6/2014 được giải quyết theo quy định của pháp luậtvề đất đai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện nghị quyết.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND vàĐại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnhVĩnh Phúc khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/7/2014 và có hiệu lực thihành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP (b/c);
- VPQH, VPCP, Bộ TN và MT;
- TT TU, HĐND, UBND, MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- TTHU, UBND, MTTQ các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTGTĐT, Công báo tỉnh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng