HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 138/2008/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 15 tháng 9 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt định mức chi đối với Huấn luyện viên, Trọng tài, Vận động viên,

các lớp tập huấnnâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, Hướng dẫn viên, Huấn luyện viên,

trọng tài TDTT và các giải thi đấu Thể thao tỉnh Điện Biên

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 14 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với HLV, VĐV Thể thao;

Căn cứ Thông tư số 103/2004/TTLT /BTC-UBTDTT ngày 05/11/2004 của liên Bộ tài chính, Uỷ ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao;

Căn cứ Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 17/11/2006 của Liên Bộ tài chính và Uỷ ban Thể dục thể thao quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu Thể thao;

Căn cứ Thông tư số 34/2007/TTLT /BTC-BLĐTBXH-UBTDTT của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Uỷ ban Thể dục thể thao, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với HLV, VĐV Thể thao;

Sau khi xem xét Tờ trình số 882/TTr-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành định mức chi đối với Huấn luyện viên, Trọng tài, Vận động viên, các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, Hướng dẫn viên, Huấn luyện viên, trọng tài TDTT và các giải thi đấu Thể thao tỉnh Điện Biên; báo cáo thẩm tra số 22/BC-VHXH ngày 9/9/2008 của Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt định mức chi đối với Huấn luyện viên, Trọng tài, Vận động viên, các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, Hướng dẫn viên, Huấn luyện viên, trọng tài TDTT và các giải thi đấu Thể thao tỉnh Điện Biên như nội dung Tờ trình số 882/TTr-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh Điện Biên trình tại kỳ họp.

Sửa đổi nội dung tiết 3, điểm 1.2, khoản II. Mục B Tờ trình như sau:

“Mỗi vận động viên được cấp 01 bộ trang phục thi đấu gồm quần, áo, giầy, tất không quá 200.000đ, riêng VĐV tham gia thi đấu lần đầu được cấp 02 bộ trang phục không quá 400.000 đồng”.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 11 tháng 9 năm 2008./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn