HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/2009/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THUỘC THỊ XÃTỪ SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế đặt tênđường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày11/7/2005 (sau đây gọi tắt là NĐ 91 và TT 36);

Sau khi xem xét Tờtrình số 15/TTr-UBND ngày 15/4/2009 của UBND tỉnh đề nghị “Về việc đặt tênđường, phố và công trình công cộng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” (đợt I); báocáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của UBND tỉnh “Về việc đặt tên đường,phố và công trình công cộng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (đã được HĐND tỉnh sửađổi). Cụ thể như sau:

1. Đặt tên đường,phố:

- Về tên đường, gồm 10tên đường là: Lý Thái Tổ, Nguyên Phi Ỷ Lan, Lý Thánh Tông, Lý Thường Kiệt,Nguyễn Quán Quang, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Trần Phú, Minh Khai, Lê Quang Đạo.

- Về tên phố, gồm 5phố là: Lý Nhân Tông, Lê Phụng Hiểu, Nguyễn Công Hãng, Lý Đạo Thành, Tô HiếnThành.

(Có phụ lụckèm theo)

2. Đặttên công trình công cộng:

- Côngtrình vườn hoa đối diện với UBND thị xã và Thị uỷ Từ Sơn được đặt tên: Côngviên Lý Thái Tổ.

- Côngtrình hội trường ở giữa UBND thị xã và Thị uỷ Từ Sơn được đặt tên: Hội trườngTừ Sơn.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổchức thực hiện Nghị quyết này. Báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ giữanăm 2009 của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/5/2009.

Thường trựcHĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giámsát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyếtnày được HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

PHỤ LỤC:

DANH MỤC TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRUNG TÂMTHỊ XÃ TỪ SƠN(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND16 ngày 23/4/2009 của HĐNDtỉnh)

TT

Tên đường

Chiều dài (km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Mặt cắt (m)

I

Tên đường

1

Đường Trần Phú

3,3

Ga Từ Sơn

Đầu Tân Lập (giáp Hà Nội)

40

2

Đường Minh Khai

4,2

Ga Từ Sơn

Cuối Vĩnh Kiều (Giáp Tương Giang)

40

3

Đường Lý Thái Tổ

2,0

ĐT295B (Bưu điện Từ Sơn)

Đại Đình (Nút giao khác mức QL1 mới với ĐT277)

35

4

Đường Lê Quang Đạo

3,5

ĐT287 (Xuân Thụ, Đông Ngàn)

Đường khu dân cư TT phường Đình Bảng

21,5

5

Đường Nguyên Phi Ỷ Lan

3,0

ĐT277 (Đền Đô)

Vành đai 3 (Trường CĐ thuỷ sản)

35,0

6

Đường Nguyễn Văn Cừ (nằm trên TL277) TL277)

3

ĐT295B (phường Đông Ngàn)

Đầu Phù Khê

33

7

Đường Ngô Gia Tự (nằm trên TL295)

2,2

ĐT295B (phường Đông Ngàn)

Giáp Tam Sơn, Đồng Nguyên

33

8

Đường Lý Thánh Tông (TL287)

2

ĐT295B (Xuân Thụ, Đông Ngàn)

QL1 mới cầu Hoàn Sơn

35

9

Đường Lý Thường Kiệt

3,2

ĐT295B (cầu Chùa Dận)

Cuối thôn Đa Hội, Châu Khê

22,5

10

Đường Nguyễn Quán Quang

2,45

ĐT295B (phố mới Đồng Nguyên)

Cầu Lễ Xuyên, Đồng Nguyên

14,5

II

Tên phố

1

Phố Lý Nhân Tông

3,0

ĐT295B (Trường CĐ Thuỷ sản)

Khu Ba Gia - Đình Bảng

17,5

2

Phố Lê Phụng Hiểu

0,3

Cuối đường Tô Hiến Thành

Thôn Phù Lưu

21,5

3

Phố Nguyễn Công Hãng

0,3

ĐT295B (bưu điện)

Đường Phủ Từ (UBND thị xã)

14,5

4

Phố Lý Đạo Thành

0,3

Liên minh HTX Việt Nam

Qua đường TT thị xã (vào khu dân cư số 1)

14,5

5

Phố Lý Hiến Thành

0,7

ĐT295B (Liên minh HTX Việt Nam)

Đến thôn Hạ phường Đình Bảng

17,5

III

Công trình công cộng

1

Công viên Lý Thái Tổ

Đối diện UBND thị xã Từ Sơn

2

Hội trường Từ Sơn

Giữa UBND thị xã Từ Sơn và Thị uỷ Từ Sơn