HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động

cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

­­­­­­­­­­­­­­­__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 2386/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

- Cấp mới giấy phép lao động : 400.000 đồng/giấy phép.

- Cấp lại giấy phép lao động : 300.000 đồng/giấy phép.

- Gia hạn giấy phép lao động : 200.000 đồng/giấy phép.

Điều 2. Căn cứ mức thu quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và quyết toán lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 21, thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2009./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sỹ