HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/2008/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 05 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XII, KỲHỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đaingày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị địnhsố 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đấtvà khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị địnhsố 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờtrình số 1080/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Lai Châu về việcban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2009; Báo cáo thẩm tracủa Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.HĐND tỉnh nhất trí thông qua về việc ban hành giá các loại đất trênđịa bàn tỉnh năm 2009 tại tờ trình số: 1018/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008của UBND tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh ban hành quyết định giá các loại đất trên địa bàntỉnh để công bố và thực hiện từ ngày 01/01/2009; khi cần thiết phải điều chỉnhgiá đất tại một số vị trí, các khu dân cư mới cần thống nhất với Thường trựcHội đồng nhân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3.Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 106/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 11 về việc ban hành giá các loại đất trênđịa bàn tỉnh Lai Châu năm 2008.

Điều 4. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhândân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đãđược HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 13 thông qua.

CHỦ TỊCHGiàng Páo Mỷ