HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/2015/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢPTÁC, LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ NÔNG SẢN, XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2013/QĐ-TTG NGÀY 25/10/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sáchkhuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản,xây dựng cánh đồng lớn; Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một sốđiều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 289/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghịban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợptác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địabàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnhvà ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Ban hành Quyđịnh mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kếtsản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnhtheo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chínhphủ(có Quy định cụ thể kèm theo).

Các quy định khác thực hiện theo Quyếtđịnh số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức thựchiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồngnhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVI, Kỳ họp thứ 14 thông qua./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Thưòng vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- -Văn phòng Chủ tịch nước;
- -Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Võ Kim Cựu

QUY ĐỊNH

MỨC HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾTSẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ NÔNG SẢN, XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG LỚN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ62/2013/QĐ-TTG NGÀY 25/10/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 củaHội đồng nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy định này quy định mức hỗ trợ một số chínhsách ưu đãi và hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước nhằm khuyến khích liên kết sản xuấtgắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh.

- Trường hợp trong cùng một thời gian, một số nộidung có nhiều chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác nhau thì đối tượnghưởng thụ được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất.

2. Đối tượng áp dụng

- Các doanh nghiệp trong nước có hợp đồng hợp tác, liênkết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn vớihợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ gia đình, cá nhân, trang trại (sau đâygọi chung là nông dân).

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hợp đồng hợptác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồnglớn với doanh nghiệp hoặc nông dân.

- Nông dân tham gia hợp đồng hợp tác, liên kết sảnxuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn với doanhnghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân.

Điều 2. Tiêu chí cánh đồng lớn

1. Tiêu chí bắt buộc

a) Phù hợp với quy hoạch của địa phương về: Pháttriển kinh tế - xã hội; sử dụng đất; tổng thể phát triển sản xuất ngành nôngnghiệp; nông thôn mới và các quy hoạch khác.

b) Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất được thống nhấtgiữa các bên tham gia liên kết, phù hợp với loại cây trồng và đảm bảo phát triểnbền vững.

c) Có ít nhất một trong các hình thức liên kết sảnxuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng sau đây:

- Liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ - doanh nghiệpcung ứng vật tư đầu vào với tổ chức đại diện của nông dân hoặc nông dân;

- Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân;

- Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức đạidiện của nông dân;

- Liên kết sản xuất giữa tổ chức đại diện của nôngdân với nông dân.

d) Quy mô diện tích tối thiểu Dự án hoặc Phương áncánh đồng lớn.

- Sản xuất lúa gạo thương phẩm: 50ha, sản xuất lúagiống: 05ha;

- Sản xuất lạc thương phẩm: 20ha, sản xuất lạc giống:03ha;

- Sản xuất rau, củ, quả: 05ha;

- Sản xuất ngô: 20ha;

- Sản xuất chè công nghiệp: 03ha;

- Sản xuất cam bù, cam chanh, bưởi Phúc Trạch:02ha.

(Diện tích Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn phảitập trung, liền vùng, liền thửa).

2. Tiêu chí khuyến khích

a) Có hạ tầng kinh tế như hệ thống giao thông nội đồng,điện, thủy lợi, hệ thống tưới tiêu hiện đại và những công trình phục vụ sản xuấtkhác đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướngsản xuất hàng hóa tập trung.

b) Áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, công nghệ tiên tiến,hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP... và có cơ sở thu mua, bảoquản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất.

Điều 3. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

1. Nguyên tắc hỗ trợ

Mức hỗ trợ cho Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớntheo quy mô diện tích tối thiểu quy định tại Điều 2 được xác định bằng tỷ lệ(%) nhân với (x) kinh phí tổ chức thực hiện hoặc giá trị khối lượng thực hiệnđược nghiệm thu, thanh quyết toán (đối với hạ tầng); trường hợp thực tế doanhnghiệp thực hiện với quy mô lớn hơn diện tích tối thiểu thì được hưởng theo tỷlệ quy mô diện tích thực hiện/quy mô diện tích tối thiểu.

2. Đối với doanh nghiệp

a) Nội dung, mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 50% kinh phí tổ chức đào tạo và hướng dẫnkỹ thuật cho nông dân sản xuất nông sản theo hợp đồng, bao gồm chi phí về tàiliệu, ăn, ở, đi lại, tổ chức lớp học; mức chi tiền ăn và tiền đi lại: Áp dụngtheo quy định tại Thông tư Liên tịch số 183/2010/TTLT /BTC-BNN ngày 15 tháng 11năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướngdẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp đối với hoạt độngkhuyến nông.

- Hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện quy hoạch, cảitạo đồng ruộng, hoàn thiện hệ thống giao thông, điện, thủy lợi nội đồng, hệ thốngtưới tiêu hiện đại phục vụ sản xuất nông nghiệp trong dự án cánh đồng lớn; mứchỗ trợ đối với quy mô diện tích tối thiểu (quy định tại Điều 2) theo tỷ lệ chotừng loại nông sản nhưng không quá mức tối đa như sau:

TT

Sản phẩm/nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ từ NSNN

Mức hỗ trợ (%)

Mức hỗ trợ tối đa (triệu đồng)

1

Sản xuất rau, củ, quả (5 ha)

30%

650

2

Sản xuất lúa

2.000

a

Đối với lúa thương phẩm (50 ha)

20%

1.450

b

Đối với sản xuất lúa giống (5 ha)

30%

550

3

Sản xuất lạc

800

a

Đối với lạc thương phẩm (20 ha)

20%

400

b

Đối với lạc giống (3 ha)

30%

400

4

Sản xuất cam bù, cam chanh, bưởi Phúc Trạch (2 ha)

20%

130

5

Sản xuất chè công nghiệp (3 ha)

20%

160

6

Sản xuất ngô (20 ha)

20%

750

b) Điều kiện hưởng hỗ trợ:

- Doanh nghiệp phải có hợp đồng hợptác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồnglớn với tổ chức đại diện của nông dân hoặc nông dân.

- Có vùng nguyên liệu đảm bảo ít nhất50% nhu cầu nguyên liệu và có hệ thống sấy, kho chứa, cơ sở chế biến bảo đảmyêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo hợp đồng, Ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt.

3. Đối với tổ chức đại diện củanông dân (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã)

a) Nội dung, mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức tập huấn và hướng dẫnkỹ thuật cho nông dân sản xuất theo hợp đồng, bao gồm chi phí về tài liệu, ăn, ở,đi lại, thuê hội trường, thù lao giảng viên, tham quan; mức chi tiền ăn và tiềnđi lại: Áp dụng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 183/2010/TTLT /BTC-BNNngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấpđối với hoạt động khuyến nông.

- Hỗ trợ 30% trong năm đầu và 20% năm thứ hai chiphí thực tế về thuốc bảo vệ thực vật, công lao động, thuê máy để thực hiện dịchvụ bảo vệ thực vật chung cho các thành viên.

- Hỗ trợ một lần 50% kinh phí tổ chức tập huấn chocán bộ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về quản lý, hợp đồng kinh tế, kỹ thuậtsản xuất, bao gồm chi phí về ăn, ở, mua tài liệu, học phí theo quy định của cơsở đào tạo.

b) Điều kiện hưởng hỗ trợ:

- Có hợp đồng và thực hiện cung ứng đầu vào cho sảnxuất hoặc tổ chức sản xuất hoặc tiêu thụ nông sản cho các hộ thành viên và nôngdân trên địa bàn.

- Có kế hoạch (hoặc phương án) thực hiện nội dungđược hỗ trợ quy định tại Điểm a, Khoản này và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Đối với nông dân

a) Nội dung, mức hỗ trợ:

Hỗ trợ một lần 30% chi phí mua giống cây trồng cóphẩm cấp chất lượng từ giống xác nhận trở lên để gieo trồng vụ đầu tiên trong dựán cánh đồng lớn.

b) Điều kiện hưởng hỗ trợ:

Hộ nông dân cam kết thực hiện sản xuất và bán nôngsản theo đúng hợp đồng đã ký và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Chương II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh,các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

1. Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch triển khai cánh đồnglớn đảm bảo có hiệu quả và thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợptác xã và nông dân.

b) Ban hành Quyết định để triển khai thực hiện; quyđịnh về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện việc hỗ trợ; rà soát, bãi bỏ các vănbản quy phạm pháp luật không phù hợp với nội dung Nghị quyết này.

c) Lập kế hoạch dự toán nguồn kinh phí và cơ chếphân bổ từ các cấp ngân sách để thực hiện chính sách, tổng hợp vào dự toán ngânsách nhà nước hàng năm, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

d) Kiểm tra việc thực hiện chính sách; phát hiện vàđề xuất những chính sách cần sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn trình Hội đồngnhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

đ) Chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã cân đối, bố trí các nguồn vốn từ ngân sách theo kế hoạch hàngnăm để các chính sách được tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã:

a) Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cho các tổchức, cá nhân theo Quy định này, đảm bảo các chính sách được thực hiện đúng phạmvi, đối tượng và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo đúng mụctiêu kế hoạch đề ra.

b) Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụngkinh phí hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân theo quy định hiện hành. Đề xuất giảipháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện,báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 5. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạtđộng sản xuất, kinh doanh được nhà nước hỗ trợ kinh phí

Tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh theo quy địnhcủa pháp luật. Quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệuquả và thanh toán, quyết toán theo đúng quy định hiện hành./.