HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 13b/ 2009/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán ngân sách năm 2010

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 13

- Căn cứ luật tổ chức Hội dồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

- Căn cứ Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2010;

- Sau khi xem xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2009 và dự toán ngân sách năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn400,770 tỷ đồng

Gồm: - Thu nội địa388,900 tỷ đồng

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách11,870 tỷ đồng

(Có biểu số 3/DT thu 2010 kèm theo)

2. Thu ngân sách địa phương hưởng:461,025 tỷ đồng

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp302,100 tỷ đồng

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất80,000 tỷ đồng

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách11,870 tỷ đồng

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh147,055 tỷ đồng

 Trong đó: -Bổ sung cân đối116,337 tỷ đồng

-Bổ sung có mục tiêu 30,718 tỷ đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương461,025 tỷ đồng

- Chi ngân sách thành phố402,922 tỷ đồng

- Chi ngân sách xã, phường58,103 tỷ đồng

(Có biểu số 4/DT chi 2010 kèm theo)

Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2010 cho từng cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, mức bổ sung từ ngân sách thành phố cho ngân sách từng phường xã theo các biểu số 5/DT chi 2010, Biểu số 6/DT 2010 kèm theo.

Điều 3. Thông qua danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và vốn đầu tư phân bổ cho từng công trình, dự án; vốn phân bổ cho công tác qui hoạch và chuẩn bị đầu tư năm 2010 theo các biểu số 7a và 7b kèm theo.

Điều 4. UBND thành phố giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan thuộc thành phố; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho từng phường, xã; phân bổ vốn xây dựng cơ bản cho các công trình, dự án. UBND Thành phố báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự toán ngân sách thành phố và kết quả phân bổ dự toán ngân sách thành phố đã được UBND Thành phố quyết định.

UBND Thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã trình HĐND cùng cấp giao dự toán ngân sách địa phương; phân bổ dự toán năm 2010 trước ngày 31/12/2009 và công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình điều hành ngân sách nếu có những vấn đề lớn phát sinh, UBND Thành phố cùng Thường trực HĐND xem xét quyết định và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 5. Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2010 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật qui định.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Huế khóa X, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Kim Dũng