HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

______________

Số: 14/2006/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

________________________

Phủ Lý, ngày 06 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Sau khi nghe và thảo luận báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006, báo cáo thẩm tra của các ban hội đồng nhân dân, ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với báo cáo số 41/BC-UBND ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006.

Trong 6 tháng đầu năm, cán bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi khá toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nền kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, sản xuất nông nghiệp được mùa lớn, công nghiệp địa phương giữ vững nhịp độ tăng trưởng cao. Vận động thu hút đầu tư bước đầu thu được kết quả tốt, nhất là lĩnh vực sản xuất xi măng. Các lĩnh vực văn hoá- xã hội tiếp tục phát triển. Công tác xuất khẩu lao động có chuyển biến tiến bộ. Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn được đảm bảo, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo và một số vụ việc nổi cộm. Đời sống nhân dân được cải thiện.

Tuy vậy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ từng ngành chưa mạnh. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở các dự án lớn còn gặp khó khăn. Việc thực hiện quy hoạch xây dựng, trật tự đô thị một số mặt còn yếu. Tội phạm hình sự, tai nạn giao thông, tệ nạn ma tuý, việc làm... còn nhiều bức xúc. Hiệu quả cải cách hành chính còn hạn chế.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2006 theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI kỳ họp thứ 5 đã thông qua, cần tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU ngày 21/5/2001 của Tỉnh uỷ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển ngành nghề dịch vụ ở nông thôn. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch gieo cấy vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất, đảm bảo cơ cấu mùa vụ. Tăng diện tích vụ đông sớm, trồng cây hàng hoá gắn với phong trào xây dựng cánh đồng, hộ nông dân đạt 50 triệu đồng.Triển khai xây dựng đề án mô hình phát triển chăn nuôi tập trung. Tăng cường kiểm soát, khống chế dịch bệnh ở gia súc, gia cầm không để phát sinh thành dịch lớn. Chủ động phòng chống lụt bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Hoàn thành việc xử lý các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng.

2. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TU ngày 02 /5/2003 của Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (TTCN). Đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm công nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện đầu tư và tổ chức sản xuất kinh doanh theo dự án.

Ban hành cơ chế chính sách đối với từng dự án thuộc các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, đào tạo để thu hút đầu tư; tạo mọi điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành công nghiệp, lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại, đào tạo nguồn nhân lực. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả đề án phát triển xi măng thời kỳ 2006 - 2010. Hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao.

3. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án lớn nhằm khai thác tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị thị xã Phủ Lý, đủ điều kiện được công nhận là đô thị loại III vào năm 2007 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2010.

Thực hiện phân cấp nhiệm vụ phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng cho UBND các huyện, thị xã. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, xử lý các vi phạm quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự đô thị.

4. Khai thác quản lý tốt các nguồn thu, trọng tâm là thu nội địa, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán HĐND tỉnh Quyết nghị.

Tiếp tục vay vốn, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời có cơ chế khai thác tốt nguồn vốn của các nhà đầu tư để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lớn của tỉnh.

Triển khai quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tự kiểm tra, rà soát thủ tục đầu tư, tiến độ, chất lượng công trình xây dựng cơ bản.

5. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động văn hoá - xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả đề án xã hội hoá 5 lĩnh vực; Giáo dục - đào tạo, Dạy nghề, Văn hoá thông tin, Y tế, Thể dục thể thao. Thực hiện tốt chính sách xã hội, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, các chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, chương trình quốc gia về y tế, nước sạch vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội.

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm 2006 -2010 thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn Quốc lần Thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

6. Giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội. Tập trung xử lý rứt điểm các vụ việc nổi cộm, giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại tố cáo tồn đọng phức tạp.

7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Triển khai đề án nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính. Đánh giá thực chất kết quả đạt được trong thực hiện cơ chế “một cửa” ở các đơn vị đã triển khai. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong khâu tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định về chế độ họp trong cơ quan hành chính.

8. Chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng và giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 theo Chỉ thị số 19/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm triển khai và có biện pháp chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban, các tổ và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát và thực hiện Nghị Quyết của HĐND tỉnh.

- Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của mặt trận động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đông nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi nhân dân, cán bộ và chiến sĩ và các lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2006.

Nghị Quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Đã ký)

Đinh Văn Cương