HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 20 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾNTRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phốvà công trình công cộng;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bàyTờ trình số 2371/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh vềviệc đổi tên một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhấtđổi tên 04 trường trung học phổ thông, cụ thể như sau:

TT

Huyện

Tên trường THPT hiện nay

Tên trường THPT đặt lại

01

Ba Tri

Mỹ Chánh

Tán Kế

02

Châu Thành

Châu Thành A

Trần Văn Ơn

03

Bình Đại

Bình Đại B

Huỳnh Tấn Phát

04

Chợ Lách

Chợ Lách B

Trương Vĩnh Ký

Các trường còn lại theo Tờ trình số2371/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2007 và một số trường khác trong tỉnh, Hộiđồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chuẩn bị theo đúngNghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ, để trình Hộiđồng nhân dân tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2007.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủyban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hộiđồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoáVII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007 và có hiệu lực sau mười ngàykể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCHHuỳnh Văn Be