HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2007/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 08 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊUĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC VỚI TỈNH TRÀ VINH, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁCHỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 06năm 2007 của Bộ Tài chính qui định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vàolàm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại ViệtNam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình số: 2158/TTr-UBND ngày 12 tháng 8 năm2007 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoàivào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tếvà chi tiêu tiếp khách trong nước; trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp kháchnước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hộithảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước, theo Tờ trình số: 2158/TTr-UBNDngày 12 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

I. CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀMVIỆC VỚI TỈNH TRÀ VINH

1. Đối với các đoàn khách nước ngoài vào làm việc vớicác cơ quan đơn vị của tỉnh do ngân sách địa phương đài thọ toàn bộ chi phí ăn,ở, đi lại trong nước:

a) Tiêu chuẩn xe ô tô

- Đoàn là khách hạng B, hạng C: Trưởng đoàn bố trí mộtxe riêng; các đoàn viên trong đoàn đi xe nhiều chỗ ngồi;

Giá thuê xe được thanh toán căn cứ vào hợp đồng thuêxe và hóa đơn thu tiền của các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ vận tải.

b) Tiêu chuẩn về thuê chỗ ở

b.1) Đối với đoàn khách làm việc với các cơ quan đơnvị trong tỉnh nhưng tổ chức ngoài tỉnh tiền thuê chỗ ở như sau:

- Đoàn là khách hạng B (giá thuê phòng có bao gồm cảbữa ăn sáng):

+ Trưởng đoàn: Mức tối đa 2.000.000 đồng/người/ngày;

+ Đoàn viên: Mức tối đa 1.200.000 đồng/người/ngày;

- Đoàn khách hạng C (giá thuê phòng có bao gồm cả bữaăn sáng):

+ Trưởng đoàn: Mức tối đa 1.000.000 đồng/người/ngày;

+ Đoàn viên: Mức tối đa 750.000 đồng/người/ngày.

b.2) Đối với đoàn khách làm việc với các cơ quan đơnvị trong tỉnh, tổ chức tại tỉnh tiền thuê chỗ ở như sau:

- Đoàn là khách hạng B, hạng C mức tối đa 600.000đ/người/ngày.

- Khách mời quốc tế khác (giá thuê phòng có bao gồmcả bữa ăn sáng): Mức tối đa 200.000 đồng/người/ngày.

c) Tiêu chuẩn ăn hàng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối):

- Đoàn là khách hạng B: Mức tối đa 400.000 đồng/người/ngày;

- Đoàn là khách hạng C: Mức tối đa 300.000 đồng/người/ngày;

- Khách mời quốc tế khác: Mức tối đa 200.000 đồng/người/ngày;

Mức chi ăn hàng ngày nêu trên bao gồm cả tiền đồ uống(rượu, bia, nước uống sản xuất tại Việt Nam).

d) Tổ chức chiêu đãi

- Đối với khách hạng B: Mỗi đoàn khách được tổ chứcchiêu đãi một lần. Mức chi chiêu đãi khách tối đa không vượt quá 400.000đ/người.

- Khách hạng C: Không tổ chức chiêu đãi, được chi đểmời một bữa cơm thân mật hoặc tiệc trà, mức chi tối đa không vượt quá 300.000đồng/người.

Mức chi chiêu đãi và mời cơm thân mật trên bao gồm cảtiền đồ uống (rượu, bia, nước uống sản xuất tại Việt Nam) và được áp dụng chocả đại biểu và phiên dịch phía Trà Vinh tham gia tiếp khách.

đ) Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc

- Đoàn là khách hạng B: Mức chi nước uống, hoa quả,bánh ngọt, tối đa không quá 80.000 đồng/người/ngày (2 buổi làm việc);

- Đoàn là khách hạng C: Mức chi nước uống, hoa quả,bánh ngọt, tối đa không quá 50.000 đồng/người/ngày (2 buổi làm việc);

Mức chi trên được áp dụng cho cả đại biểu và phiên dịchphía Trà Vinh tham gia tiếp khách.

e) Chi dịch thuật

- Dịch viết: Mức chi 70.000 đồng/trang (khoảng 300 từ);

- Dịch nói:

+ Dịch nói thông thường: Mức tối đa không quá 80.000đồng/giờ/người, tương đương không quá 640.000 đồng/người/ngày làm việc 8 tiếng;

+ Dịch đuổi: Mức tối đa không quá 200.000 đồng/giờ/người,tương đương 1.600.000 đồng/người/ngày làm việc 8 tiếng;

Định mức chi dịch thuật nêu trên chỉ áp dụng trong trườnghợp cần thiết phải thuê phiên dịch; không áp dụng cho phiên dịch là cán bộ củacác cơ quan, đơn vị được cử tham gia dịch phục vụ đón khách.

f) Chi văn hóa, văn nghệ và tặng phẩm

Căn cứ tính chất công việc, yêu cầu đối ngoại của từngđoàn khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, Thủ trưởng cơ quan, đơnvị chịu trách nhiệm đón đoàn quyết định chi văn hóa, văn nghệ và tặng phẩm trêntinh thần tiết kiệm, không phô trương hình thức; cụ thể như sau:

- Chi văn hóa, văn nghệ:

+ Đối với khách hạng B và C: Tùy từng trường hợp cụthể, Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt trong kế hoạch đónđoàn, nhưng tối đa mỗi đoàn chỉ chi xem biểu diễn nghệ thuật dân tộc 1 lần theogiá vé tại rạp hoặc theo hợp đồng biểu diễn.

- Chi về tặng phẩm: Tặng phẩm là sản phẩm do Việt Namsản xuất và thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, mức chi cụ thể như sau:

+ Đối với khách hạng B, hạng C:

. Trưởng đoàn: Mức tối đa không quá 300.000 đồng/người;

. Các đại biểu khác: Mức tối đa không quá 250.000 đồng/người.

g) Đi công tác địa phương và cơ sở: Trường hợp cần thiếtphải đưa khách đi thăm, làm việc tại các địa phương hoặc cơ sở theo chươngtrình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định thì tiêu chuẩn đón tiếpnhư sau:

- Cơ quan, đơn vị chủ trì đón tiếp khách chịu tráchnhiệm chi toàn bộ chi phí đưa đón khách từ nơi ở chính tới địa phương, cơ sở vàchi phí ăn, nghỉ cho khách trong những ngày khách làm việc tại địa phương, cơ sởtheo các mức chi quy định về tiêu chuẩn thuê chỗ ở, tiêu chuẩn ăn hàng ngày, tổchức chiêu đãi, tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc.

- Cơ quan, đơn vị ở địa phương hoặc cơ sở nơi kháchđến thăm và làm việc chi tiếp khách gồm nước uống, hoa quả, bánh ngọt. Mức chi theoquy định về tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc.

h) Chi đưa khách đi tham quan: Căn cứ tính chất côngviệc, yêu cầu đối ngoại của từng đoàn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu tráchnhiệm đón đoàn quyết định trong kế hoạch đón đoàn việc đưa khách đi thamquan trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương hình thức. Mức chi đưa đón kháchtừ nơi ở chính đến điểm tham quan, chi ăn, nghỉ cho khách trong những ngày đi thamquan theo các mức chi quy định về tiêu chuẩn thuê chỗ ở, tiêu chuẩn ăn hàngngày, tổ chức chiêu đãi.

i) Trường hợp đoàn vào làm việc với nhiều cơ quan, đơnvị

Trường hợp đoàn vào làm việc với nhiều cơ quan, đơnvị theo chương trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì cơ quan,đơn vị chủ trì trong việc đón đoàn chịu trách nhiệm về chi phí đón, tiễn; tiềnăn, tiền thuê chỗ ở, đi lại của đoàn theo mức chi quy định về tiêu chuẩn xe ôtô, thuê chỗ ở, ăn hàng ngày, tổ chức chiêu đãi. Các cơ quan, đơn vị có trongchương trình làm việc với đoàn chịu trách nhiệm chi phí tiếp đoàn trong thờigian đoàn làm việc với cơ quan, đơn vị mình theo kế hoạch được cấp có thẩm quyềnphê duyệt. Mức chi tiếp khách áp dụng theo quy định về tiêu chuẩn tiếp xã giaovà các buổi làm việc.

2. Đối với các đoàn khách nước ngoài vào làm việc vớicác cơ quan đơn vị trong tỉnh do khách tự túc ăn, ở; Ngân sách địa phương chicác khoản chi phí lễ tân, chi phí đi lại như sau:

a) Đối với khách hạng B, hạng C

Cơ quan chủ trì đón tiếp đoàn vào được chi để đóntiếp đoàn như sau: chi phí về phương tiện đi lại trong thời gian đoàn vào làmviệc với tỉnh; chi phí tiếp xã giao các buổi làm việc; trong trường hợp vì quanhệ đối ngoại xét thấy cần thiết thì Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đóntiếp có thể phê duyệt chi mời 01 bữa cơm thân mật.

Tiêu chuẩn chi đón tiếp và mức chi theo từng hạng kháchnhư quy định về tiêu chuẩn xe ô tô, tổ chức chiêu đãi, tiêu chuẩn tiếp xã giaovà các buổi làm việc.

b) Trường hợp cần thiết phải đưa khách đi thăm, làmviệc tại các địa phương hoặc cơ sở theo chương trình, kế hoạch đã được cấp có thẩmquyền quyết định thì thực hiện chi đón tiếp như quy định về đi công tác địaphương và cơ sở.

c) Trường hợp đoàn làm việc với nhiều cơ quan, đơn vịtheo chương trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiệnchi đón tiếp như quy định về tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc.

3. Đối với các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốctế khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đến thăm và chào xã giao tỉnh:

Cơ quan, đơn vị được tổ chức mời cơm thân mật khi chiatay, mức chi tối đa không quá 500.000 đồng/người (bao gồm cả đại diện phía ViệtNam); chi mua tặng phẩm cho khách mức chi tối đa không quá 350.000 đồng/người.

4. Đối với các đoàn khách nước ngoài vào làm việc vớicác cơ quan đơn vị trong tỉnh do khách tự túc mọi chi phí:

Cơ quan, đơn vị có đoàn đến làm việc chỉ được chi đểtiếp xã giao các buổi đoàn đến làm việc, mức chi như quy định về tiêu chuẩn tiếpxã giao và các buổi làm việc.

II. CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐCTẾ TẠI VIỆT NAM

1. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh Trà Vinhtổ chức

a) Hội nghị, hội thảo quốc tế do ngân sách địa phươngđài thọ toàn bộ chi phí được chi như sau:

- Đối với khách mời là đại biểu quốc tế do Ngân sáchđịa phương đài thọ được áp dụng các mức chi quy định tại điểm 1 khoản I nêutrên;

- Chi giải khát giữa giờ (áp dụng cho cả đại biểu vàphiên dịch phía Việt Nam): thực hiện theo quy định tại tiết đ điểm 1 khoản Inêu trên;

- Đối với các khoản chi phí khác như: Chi giấy bút,văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, tuyên truyền, trang trí, thuê hội trường hoặc phònghọp, thuê thiết bị (nếu có), tiền làm cờ, phù hiệu hội nghị, chi thuê phiêndịch, bảo vệ, thuốc y tế, các khoản chi cần thiết khác (nếu có) phải trên cơ sởthực sự cần thiết và trong dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do tỉnh TràVinh và phía nước ngoài phối hợp tổ chức:

Đối với các hội nghị, hội thảo này, khi xây dựng dựtoán cần làm rõ những nội dung thuộc trách nhiệm của phía nước ngoài chi, nhữngnội dung thuộc trách nhiệm của tỉnh chi để tránh chi trùng lắp. Đối với những nộidung chi thuộc trách nhiệm của tỉnh thì phải căn cứ vào chế độ chi tiêu hiệnhành và các mức chi được quy định tại tiết a điểm 1 khoản II nêu trên để thựchiện.

c) Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại tỉnhdo phía nước ngoài đài thọ toàn bộ chi phí:

Cơ quan, đơn vị nơi phối hợp với các tổ chức quốc tếđể tổ chức hội nghị, hội thảo không được sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đểchi thêm cho các hội nghị, hội thảo quốc tế này.

2. Về chế độ đối với cán bộ trong tỉnh tham gia đón,tiếp khách quốc tế

Cán bộ trong tỉnh tham gia đón tiếp khách quốc tế, phụcvụ các hội nghị, hội thảo quốc tế được thanh toán công tác phí theo quy địnhcủa chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức nhà nước. Trường hợp làm thêmgiờ thì được thanh toán theo quy định hiện hành.

III. CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức chínhtrị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sửdụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp phải thực hành tiết kiệm trong việc tiếpkhách; việc tổ chức tiếp khách phải đơn giản, không phô trương hình thức, thànhphần tham dự chỉ là những người trực tiếp liên quan. Nghiêm cấm việc sử dụngcác loại rượu, bia ngoại để chiêu đãi, tiếp khách. Không sử dụng ngân sách đểmua quà tặng đối với các đoàn khách đến làm việc. Mọi khoản chi tiêu tiếp kháchphải đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định; phải công khai, minhbạch và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp khách phải trực tiếp chịu trách nhiệmnếu để xảy ra việc chi tiêu sai quy định.

Việc tổ chức chiêu đãi, tiếp khách của lãnh đạo tỉnhđối với khách đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy bannhân dân tỉnh do Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Mức chi tiếp khách

a) Đối với khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị: Chinước uống mức chi tối đa không quá 10.000 đồng/người/ngày.

b) Chi mời cơm thân mật: Các cơquan, đơn vị không tổ chức chi chiêu đãi, mời cơm đối với đoàn khách trong nướcđến làm việc tại cơ quan, đơn vị mình; trường hợp xét thấy cần thiết thì có thểđược phép tổ chức mời cơm thân mật tiếp các đoàn khách đặc biệt như: Đoàn lãothành cách mạng; đoàn bà mẹ Việt Nam anh hùng; đoàn khách cơ sở là bà con ngườidân tộc ít người; đoàn khách là các chức sắc tôn giáo, các nhà khoa học và mộtsố trường hợp đặc biệt khác (như: Đoàn khách là doanh nhân, doanh nghiệp trong,ngoài tỉnh, ngoài nước, đoàn khách các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thànhphố….). Trong trường hợp này Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định chi trong dựtoán được giao và phải công khai việc tiếp khách trong cơ quan, đơn vị; mức chitiếp khách tối đa không quá 100.000 đồng/1 suất.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện; BanKinh tế - Ngân sách và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Trà Vinh khóa VII -kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 17/8/2007 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàythông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình