HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HUỶ BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2005/NQ-HĐND VỀ PHỤ THU ĐỐIVỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoángsản ngày 20 tháng 3 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoángsản ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quyphạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờtrình số 20/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việcđề nghị huỷ bỏ Nghị quyết số 33/2005/NQ-HĐND về phụ thu đối với hoạt động khaithác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra số 32/BC-BKT &NSngày 09 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vàtổng hợp ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Huỷ bỏ Nghị quyết số 33/2005/NQ-HĐND ngày 16 tháng 2 năm 2005của HĐND tỉnh Bắc Kạn về phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địabàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2.Giao UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định huỷ bỏ những quyđịnh về phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạnđã triển khai theo nội dung Nghị quyết số 33/2005/NQ-HĐND .

Giao Thường trực Hộiđồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân,Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhândân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hộiđồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 7 năm2007./.

CHỦ TỊCH
Dương Đình Hân